Bài luận tiếng anh về mùa hè cực hấp dẫn


Mùa hè chắc chắn là thời gian mà các bạn sinh viên, học sinh chờ đợi nhất cả năm vì được nghỉ ngơi thư giãn sau một thời gian học tập mệt mỏi căng thẳng, dưới đây là một mẫu bài luận tiếng anh về mùa hè có thể bạn sẽ cảm thấy thích thú khi đọc nó đấy.

Mẫu bài luận tiếng anh về mùa hè

There is obviously no doubt that my favorite season has just got to be summer. It is the time when I can truly have my personal freedom in my life. I can sleep as late and as long as I like. I can go wherever and whenever I want to as well as I can have vacations with my family.

Rõ ràng không cần phải nghi ngờ gì nữa, mùa hè chính là mùa yêu thích của tôi. Đó là khoảng thời gian tôi có thể thật sự sở hữu khoảng trời riêng của cuộc đời mình. Tôi có thể ngủ muộn và ngủ nướng đến khi nào tôi thích thì thôi. Tôi còn có thể đi bất cứ đâu và bất cứ khi nào tôi thích, cũng như tôi có thể có những kỳ nghỉ thú vị với gia đình mình.

Bài luận tiếng anh về mùa hè

Bài luận tiếng anh về mùa hè

To some people, being able to sleep when you want may not seem like such a big deal, but it really is to me. Especially during the school year, I need to get up early in the morning although I really hate it because I am not an early morning person, yet I am forced to be. Moreover, I have a part-time job so the amount of sleeping time is decreased. Therefore, summer time is the most enjoyable and favorite season of the year.

Đối với một vài người, có thể ngủ khi bạn muốn không phải là một vấn đề lớn gì, nhưng nó thật sự đúng đối với tôi. Đặc biệt vào lúc đi học, tôi phải dậy sớm vào mỗi buổi sáng mặc dù tôi rất ghét việc này vì tôi chẳng phải một người của buổi sáng lắm, nhưng tôi bị ép buộc phải dậy sớm. Hơn nữa, I còn có một công việc bán thời gian trong lúc đi học nên khoảng thời gian ngủ của tôi còn bị giảm xuống. Vì vậy, thời gian mùa hè là lúc tận hưởng nhất và yêu thích nhất trong năm của tôi.

Another aspect of summer that makes me really into it is freedom. My parents give me no observation and full permission to manage my own summer schedule. As a result, I can do and play everything that I cannot as in school time. Especially, I can book flight tickets and travel to many parts of the world using my saving accounts and allowance from my parents. The feeling of travelling in the sky by plane through many tiny breathtaking landscapes make me happy and full of energy than ever. Through travelling, I can obtain more helpful knowledge that no school or class can provide me, so I really fond of summer time.

Mặt khác của mùa hè là tôi rất thích nó chính là sự tự do. Ba mẹ tôi không hề quản lí tôi mà còn cho tôi toàn quyền quyết định lịch trình mùa hè của chính mình. Do đó, tôi có thể làm và chơi mọi thues mà tôi không thể thực hiện trong lúc đi học. Đặc biệt, tôi có thể đặt vé máy bay và đi du lịch đến những nơi trên thế giời sử dụng tài khoản tiết kiệm của bản thân và tiền hỗ trợ thêm từ bố mẹ. Cảm giác chu du trên bầu trời bằng máy bay đi qua những phong cảnh đẹp tuyệt vời làm tôi rất hạnh phúc và tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Nhờ du lịch, tôi có thể đạt được nhiều kiến thức hữu ích khác mà không trường và lớp học nào có thể cho tôi, nên tôi rất thích mùa hè.

Finally, when people talk about summer, they mean vacations. Besides taking my own trips, I usually spend time on having vacations with my family. In this time, both I and my parents are available for being together, so we exploit completely the moment. We usually go to the beach or go to the countryside for visiting my grandparents. The trips always give me memorable and valuable memories that I want to treasure for my whole life.

Cuối cùng, khi nói về mùa hè, mọi người sẽ nói đến các kì nghỉ. Ngoài đi chơi riêng, tôi còn thường xuyên dành thời gian đi nghỉ với gia đình. Vào thời điểm này, cả tôi và ba mẹ tôi đều có thời gian dành cho nhau, nên chúng tôi luôn tận dụng triệt để khoảnh khắc này. Chúng tôi thường đi ra biển hay chạy về vùng đồng quê để thăm ông bà. Những chuyến đi luôn cho tôi nhiều kỉ niệm đáng nhớ và quý giá bên nhau mà tôi muốn trân trọng cả đời này.

Although summer may bring on the excessive heat and the high humidity, I can bear it anyway. With the personal freedom that the season allows me, I am willing to stay inside the house with my best friend name AC – air conditioner. Moreover, summer time gives me opportunities to travel and spend time together with my beloved family. I am totally into it.

Mặc dù mùa hè có thể rất nóng và ẩm ướt, nhưng tôi vẫn có thể chịu được. Với khoảng trời riêng mà mùa hè mang lại, tôi sẵn sàng nằm trong nhà với người bạn thân, đó là chiếc máy lạnh. Hơn nữa, hè còn cho tôi cơ hội được du lịch và ở bên gia đình thân yêu. Tôi rất yêu mùa hè.

Xem thêm các thông tin về tiếng anh và cuộc sống tại:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *