Giới thiệu bản thân của giảng viên cơ khí chế tạo máy bằng tiếng anh!


Robot là sản phẩm do con người sáng tạo ra nhằm giải phóng sức lao động cho con người. Đây là một trong những tiến bộ đột phá mà con người đã phát minh ra. Và người truyền kiến thức cùng càm hứng cho những người khác trong việc chế tạo người máy chính là giảng viên. Hôm nay Aroma – học tiếng anh cho người đi làm sẽ cùng bạn xem phần giới thiệu bản thân của giảng viên cơ khí chế tạo máy bằng tiếng anh nhé!

Video giới thiệu bản thân của giảng viên cơ khí chế tạo máy bằng tiếng anh!

My name is Minas Liarokapis. I am a lecturer in the Department of Mechanic Engineering at the University of Auckland. In robotics, I focus on robot grasping and manipulation, hunam-robot interaction and in bionics I focus on prosthetic devices and rehabilitation and human augmentation device.

Today we will see the new device, the new version of the prosthetic hand, the device that will help amputees around the world to regain their lost dexterity by substituting the lost limb with a prosthetic device. Auckland University reminds me of my former university, Yale, where I had the chance to interact with a diverse group of people from different nationalities, different backgrounds, and I think that the community of Auckland University has similar characteristics.

Simplicity is very important in robotics, because it allows other people to replicate your results and benefit from your device. We are trying to mimic humans and we are trying to make the robots to behave like humans and be as efficient as humans. So, we have a lot of robots assissting us in simple tasks but we do not have robots that are dexterous. My purpose is to make robots as dexterous as humans. This is a very new area and it will grow rapidly.

Bài dịch:

Tên tôi là Minas Liarokapis. Tôi là giảng viên tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí chế tạo máy của Đại học Auckland. Trong lĩnh vực robot, tôi tập trung vào việc điều chỉnh và thao tác robot, sự tương tác giữa robot – con người và trong cơ năng học tôi tập trung vào các thiết bị giả lập, phục hồi chức năng và thiết bị tăng cường nhân lực.

Hôm nay chúng ta sẽ thấy thiết bị mới, phiên bản mới của bàn tay giả, thiết bị giúp người khuyết tật trên khắp thế giới lấy lại được sự khéo léo đã mất của mình bằng cách thay thế chân tay bị mất bằng thiết bị giả. Đại học Auckland nhắc nhở tôi về trường đại học cũ của tôi, Yale, nơi mà tôi có cơ hội để giao tiếp phong phú với nhiều nhóm người khác nhau có quốc tịch khác nhau, lý lịch khác nhau và tôi nghĩ rằng cộng đồng của Đại học Auckland có các đặc điểm tương tự.

Sự đơn giản là rất quan trọng đối với người máy, vì nó cho phép những người khác nhân rộng kết quả của bạn và hưởng lợi từ thiết bị của bạn. Chúng tôi đang cố gắng bắt chước con người và chúng tôi đang cố gắng làm cho các robot hoạt động như con người và hiệu quả như con người. Vì vậy, chúng tôi có rất nhiều robot hỗ trợ chúng tôi trong những công việc đơn giản nhưng chúng tôi không có robot khéo léo. Mục đích của tôi là để làm cho robot như khéo léo như con người. Đây là một lĩnh vực rất mới và nó sẽ phát triển nhanh chóng.

Ngành cơ khí chế tạo máy đang ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu lớn, thay thế sức lao động của con người trong nhiều lĩnh vực. Hy vọng video giới thiệu bản thân của giảng viên cơ khí chế tạo máy bằng tiếng anh trên đã truyền cảm hứng và động lực cho nhiều bạn tiếp tục ước mơ.

Còn rất nhiều điều thú vị và bổ ích trong những bài học về tiếng anh chuyên ngành cơ khí chế tạo máy chờ bạn khám phá đấy!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *