Đoạn văn bằng tiếng anh về sở thích vẽ tranh


Để viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh về sở thích hay và mạch lạc, bạn cần có một dàn bài tốt. Những tips trong đoạn văn mẫu dưới đây sẽ giúp bạn tham khảo cách xây dựng một dàn bài cho bài viết về sở thích:

>> HỌC CÁCH NÓI VÀ VIẾT SỞ THÍCH CỦA MÌNH BẰNG TIẾNG ANH

>> BÀI VIẾT VỀ SỞ THÍCH NHIẾP ẢNH BẰNG TIẾNG ANH

painting

LẬP DÀN BÀI CHO BÀI VIẾT VỀ SỞ THÍCH HAY

+ Mở đầu bằng một câu nói ấn tượng:

“Painting is just another way of keeping a diary.” This quote belongs to a very famous Spanish painter, Pablo Picasso. Who does not have a hobby in our days? Art is something that I really like and painting is that I love doing the most. I absolutely agree with Picasso`s quote: in my opinion painting is that can help you express your thoughts, feelings and have a pleasant pastime.
“Vẽ tranh là một cách khác để giữ một cuốn nhật ký.” Câu nói này thuộc về một họa sĩ Tây Ban Nha rất nổi tiếng, Pablo Picasso. Ai trong số chúng ta ngày nay lại không có cho mình có một sở thích? Nghệ thuật là một cái gì đó mà tôi thực sự thích và vẽ tranh là thứ tôi thích làm nhất. Tôi hoàn toàn đồng ý với câu nói của Picasso: theo tôi, vẽ tranh có thể giúp bạn thể hiện những suy nghĩ, cảm xúc và có một khoảng thời gian rảnh thoải mái.

+ Chỉ ra tính khả thi của việc bắt đầu sở thích này:
There is nothing simplier that to start painting if you really want to do it. Firstly just take a list of paper and something what you are going to paint with (it could be pen, pencil, paints, crayons – anything). Secondly think of what you want to draw either just start painting – sometimes good ideas come later that the lines on drawing. In addition I can give you another piece of advice: try to be both patient and creative.

Không có gì đơn giản hơn là bắt đầu vẽ nếu bạn thực sự muốn làm điều đó. Thứ nhất chỉ cần một xấp giấy và một thứ gì đó để vẽ (nó có thể là bút, bút chì, sơn, bút chì màu – bất cứ thứ gì). Thứ hai nghĩ về những gì bạn muốn vẽ hoặc cứ thế mà bắt đầu vẽ thôi- đôi khi những ý tưởng hay đến sau các nét vẽ. Ngoài ra tôi có thể cung cấp cho bạn một lời khuyên nhỏ khác: Hãy cố gắng kiên nhẫn và sáng tạo.

+ Đưa ra 1 ý kiến phản biện:
However if I am bored of painting and feel that I cannot draw – I stop it (because in this way it could be a waste of time and materials). Art in general is something that need inspiration.

Tuy nhiên, nếu tôi đang chán với việc vẻ vời và cảm thấy rằng mình không thể vẽ – tôi sẽ ngừng lại (bởi vì theo cách này nó có thể là một sự lãng phí thời gian và vật liệu) . Nghệ thuật nói chung là cái gì đó cần nguồn cảm hứng.

+ Kết luận:
To sum up it doesn’t matter what is your hobby – painting, listening to music, cooking or playing football – the most important point is that it gives you pleasure and rest for your soul.

Tóm lại, không quan trọng sở thích của bạn là gì – vẽ tranh, nghe nhạc, nấu ăn hoặc chơi bóng đá – điểm quan trọng nhất là nó mang lại bạn niềm vui và sự thoải mái cho tâm hồn của bạn.

Bài viết trên là một trong những cách lập dàn bài hay bạn có thể tham khảo khi viet 1 doan van bang tieng anh ve so thich. Cáng sáng tạo trong việc đưa ra các luận điểm cho bài viết thì bài viết của bạn càng gây ấn tượng!

Nội dung khác liên quan:

>> MẪU VỀ CÁCH NÓI VỀ SỞ THÍCH BẰNG TIẾNG ANH

>> CỤM TỪ HỮU DỤNG BẠN CẦN KHI VIẾT 1 ĐOẠN VĂN BẰNG TIẾNG ANH VỀ SỞ THÍCH


Comments(4)
  1. hai anh 25/10/2016
  2. hai anh 25/10/2016
    • Admin Aroma 28/10/2016
    • Duong 27/10/2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *