Bài viết tiếng Anh về sở thích chơi điền kinh


Điền kinh là một bộ môn không dễ để luyện tập chuyên nghiệp nhưng rất dễ để tham gia luyện tập. Vì vậy, sở thích chơi điền kinh là một sở thích phổ biến. Cùng tham khảo bài viết tiếng Anh về chủ đề này dưới đây:

sở thích điền kinh

MY HOBBY IS ATHLETICS (SỞ THÍCH CỦA TÔI LÀ ĐIỀN KINH)

My most favorite hobby is athletics. I started to practice athletics when I was about nine years old. I went to school athletics competitions at first and after that I started to go to training. I was in my first athletics club in school for about four years.

Sở thích yêu thích nhất của tôi là điền kinh. Tôi bắt đầu tập điền kinh khi tôi khoảng chín tuổi. Lúc đầu, tôi tham gia các cuộc thi điền kinh ở trường và sau đó tôi bắt đầu tập luyện. Tôi tham gia câu lạc bộ điền kinh đầu tiên của tôi tại trường trong khoảng bốn năm.

Athletics is a sport which consists of many different sports. For example, you can run, throw the javelin, jump height, and pole and throw a discus. When it is winter, you practice inside and when it is summer, you practice it outside. Most competitions are during the summer because athletics is a summer thing.

Điền kinh là một môn thể thao trong đó bao gồm nhiều môn thể thao khác nhau. Ví dụ, bạn có thể chạy, ném lao, nhảy cao, nhảy sào và ném dĩa. Vào mùa đông, bạn tập luyện trong nhà và vào mùa hè, bạn tập ngoài trời. Hầu hết các cuộc thi diễn ra vào mùa hè bởi vì điền kinh là môn thể thao mùa hè.

sở thích điền kinh 1

In athletics, my main discipline is high jump but I was beginning on long jump or short sprints. My personal record in high jump is 207 cm and I am four-time winner in an athletics competition in the city.  train 3-4 times a week.

Trong điền kinh, môn chính của tôi là nhảy cao nhưng tôi đã khởi điểm bằng nhảy xa hay chạy nước rút ngắn. Kỷ lục cá nhân môn nhảy cao của tôi là 207cm và tôi chiến thắng bốn lần trong một cuộc thi điền kinh của thành phố.  Một đoàn tàu 3-4 lần một tuần.

My second  favorite sport is javelin throw. I started to practice it when I was twelve years old. My best score with 400gr javelin is about 34m and now with 600gr javelin about 33m.

Môn thể thao yêu thích thứ hai của tôi là ném lao. Tôi bắt đầu tập luyện nó khi tôi được mười hai tuổi. Điểm số tốt nhất của tôi với cái lao 400gr là khoảng 34m và bây giờ với cái lao 600gr là khoảng 33m.

Of course, athletics has good and bad things. Good things are for example, getting new friends, improving your fitness, learning new things and spending time in sports. It is a cheap hobby too. Athletics has bad things too for example, training times, sometimes too harsh exercises.

Tất nhiên, điền kinh có những điều tốt và xấu. Những điều tốt đẹp là, ví dụ, quen bạn mới, nâng cao thể lực, học hỏi những điều mới và dành thời gian cho thể thao. Đó cũng là một sở thích ít tốn kém. Điền kinh cũng có những mặt hại như thời gian tập luyện và đôi khi các bài tập quá khắc nghiệt.

If a person wants to practice a sport, which consists of many different sports then athletics is a good choice. Athletics may also be just a hobby and you don’t have to compete at all. I recommend people to practice athletics and join a club for training, if versatility is your thing.

Nếu một người muốn luyện tập một môn thể thao mà gồm nhiều môn thể thao khác thì điền kinh là một sự lựa chọn tốt. Điền kinh cũng có thể chỉ là một sở thích và bạn hoàn toàn không cần phải thi đấu. Tôi khuyên mọi người nên tập luyện điền kinh và tham gia một câu lạc bộ để đào tạo, nếu bạn có tính linh hoạt.

Nếu bạn có so thich choi dien kinh, chắc chắn bạn sẽ có nhiều ý tưởng để viết về nó đúng không nào? Hãy phát triển dựa vào khung bài viết trên nhé!

Tham khảo bài viết:

Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Sở thích âm nhạc bằng tiếng anh

Sở thích làm vườn bằng tiếng anh


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *