Giới thiệu bản thân ấn tượng bằng tiếng Anh với personal commercial


Personal commercial được hiểu là phần giới thiệu bản thân một cách nhanh chóng nhằm “phác họa” về một cá nhân. Thời gian ngắn ngủi để bạn thực hiện phần giới thiệu bản thân ấn tượng bằng tiếng Anh theo cách này chỉ kéo dài khoảng 30 giây. Quá ngắn để thực hiện hoặc lên ý tưởng! Vậy sao bạn không tham khảo bài viết sau và chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân mình?

Gioi-thieu-ban-than-an-tuong-bang-tieng-anh-voi-personal-commercial

7 bước giới thiệu bản thân ấn tượng bằng tiếng Anh với personal commercial

Your personal commercial should be conversational and natural. The statement should not sound memorized and you should take care not to ramble. You want to appear confident, poised, and professional. – Một phần giới thiệu cá nhân ngắn gọn nên có tính tương tác và tự nhiên. Phần giới thiệu không nên nghe như kiểu thuộc lòng hoặc là bạn nên cẩn thận để không bị dông dài. Bạn cần xuất hiện tự tin, sẵn sàng và chuyên nghiệp

  1. Greeting: Hello, my name is (name). I am a (year in school) studying (major) at Western Michigan University. – Chào hỏi: Xin chào, tên tôi là (tên). Tôi là một (năm học ở trường) học (chuyên ngành) ở Đại học Western Michigan.
  2. Goal: I am looking for (internship/ full-time position) at (company’s name). – Mục tiêu: Tôi tìm kiếm (vị trí thực tập/ vị trí làm việc toàn thời gian) ở (tên công ty).
  3. Interest/ passion: I am interested in (interests related to the company/ industry). – Sở thích/ đam mê: Tôi thích (sở thích liên quan đến công ty/ ngành kinh doanh).
  4. Strengths: I have many skills to contribute including (strengths) and (skills). – Điểm mạnh: Tôi có nhiều kỹ năng để đóng góp bao gồm (các điểm mạnh) và (các kỹ năng).
  5. Brief example of experience: Previously, I worked at (company’s name), where I (achievements and/ or responsibilities). – Ví dụ ngắn về kinh nghiệm: Trước đây, tôi làm việc ở (tên công ty) nơi tôi (đạt được thành tích và/ hoặc chịu trách nhiệm).
  6. Goal (informational interview): I am looking to gain a bette understanding of … – Mục tiêu (phỏng vấn thông tin): Tôi đang tìm hiểu rõ hơn về…
  7. Question: Ask a question to keep the conversation going. – Câu hỏi: Đặt một câu hỏi để tiếp tục cuộc trò chuyện.

Đoạn văn mẫu giới thiệu bản thân ấn tượng bằng tiếng Anh với personal commercial

Paragraph 1:

Good morning, my name is Nirag Vashi, and I am a secondary education student at Western Michigan University with a focus in science. I grew up in a family of teachers and know that being a high school science teacher is my calling. My passion for helping others has been evident in my involvement in Kalamazoo Public Schools and as a camp counselor for the last three years. Through those experiences I have learned to interact with a diverse group of people, which has increased my ability to relate to others. I have also had the opportunity to create lessons for the campers that focused on life skills like teamwork, communication, and time management.  Having been a teacher yourself, what things should I be doing now to prepare for my internship search?

Dịch nghĩa:

Xin chào, tên tôi là Nirag Vashi, và tôi là sinh viên năm hai tại Đại học Western Michigan với chuyên ngành khoa học. Tôi lớn lên trong một gia đình giáo viên và biết rằng trở thành một giáo viên khoa học ở trường trung học là khát vọng của tôi. Niềm đam mê giúp đỡ người khácđã được chứng minh rõ ràng trong sự tham gia của tôi vào các Trường cộng đồng Kalamazoo và làm tư vấn viên cho trại hè trong ba năm qua. Qua những kinh nghiệm tôi đã học được để tương tác với một nhóm đa dạng, điều này đã làm tăng năng lực liên kết với những người khác. Tôi cũng đã có cơ hội để sáng tạo các bài học cho các trại viên tập trung vào các kỹ năng sống như làm việc nhóm, giao tiếp và quản lý thời gian. Tự mình trở thành giáo viên, tôi nên làm gì bây giờ để chuẩn bị cho việc tìm kiếm thực tập của tôi?

Paragraph 2:

Hello, I am Alexandra Hill, and I will be completing my bachelor’s degree in finance from Western Michigan University in August. I have worked on a wide variety of projects that have allowed me to put what I’ve learned in the classroom into use in a practical sense. Last year, I was part of a new course where the students managed $500,000 for the Western Annual Fund and it was really exciting to see the portfolio grow.  I pride myself on being detail-oriented, analytical, and driven.  I understand that you are searching for a new investment advisor and I believe these qualities would benefit your company’s goal to increase your client base while continuing to provide sound investment advice.

Dịch nghĩa:

Xin chào, tôi là Alexandra Hill và tôi sẽ hoàn thành bằng cử nhân tài chính của mình từ Đại học Western Michigan vào tháng tám. Tôi đã làm việc trên nhiều dự án lớn cho phép tôi ứng dụng những gì đã học trên lớp thực tế. Năm ngoái, tôi là một phần của khóa học mới, nơi các sinh viên quản lý 500.000 đô la cho Quỹ thường niên Western và thật thú vị khi thấy danh mục đầu tư phát triển. Tôi tự hào về việc bản thân đã định hướng chi tiết, phân tích và định hướng. Tôi hiểu rằng các ông đang tìm kiếm một nhà tư vấn đầu tư mới và tôi tin rằng những phẩm chất này sẽ mang lại lợi ích cho mục tiêu của công ty ông để tăng cường khách hàng cơ sở trong khi tiếp tục cung cấp lời khuyên đầu tư hợp lý.

Chỉ 30 giây và sự chuẩn bị kỹ lưỡng theo 7 bước trên, bạn đã có một phần giới thiệu bản thân ấn tượng bằng tiếng Anh với personal commercial. Aroma hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trên con đường chinh phục tiếng Anh.

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *