Tình huống: xử lý tai nạn dưới nước – tiếng Anh chuyên ngành cơ khí (P2)


Với bài học tiếng Anh chuyên ngành cơ khí vừa rồi, bạn đã được tìm hiểu phần nào về việc xác định cách thức xử lý tai nạn dưới nước. Vậy nếu bạn không thể tìm thấy một chiếc thuyền cứu hộ quanh đó, bạn sẽ giải quyết như thế nào? Hãy đón xem tình huống xử lý tai nạn dưới nước – tiếng Anh cơ khí (P2) nhé!

Tinh-huong-xu-ly-tai-nan-duoi-nuoc-tieng-anh-chuyen-nganh-co-khi-p2

Tình huống: xử lý tai nạn dưới nước – tiếng Anh chuyên ngành cơ khí (P2)

Dialogue 2:

A: OK, now let’s look at all the ideas in this spidergram, and put them in the best order, the best sequence of events. So, let’s start at the beginning. What if we don’t know exactly where the diver is? If his location underwater is unknown? What should we do first? – OK, bây giờ chúng ta hãy xem xét tất cả các ý tưởng trong bản đồ tư duy này và đặt chúng theo thứ tự tốt nhất, chuỗi sự việc tốt nhất. Vì vậy, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không biết chính xác nơi người thợ lặn đang ở đâu? Nếu vị trí của anh ta dưới nước không xác định được? Chúng ta nên làm gì trước?

B: We have to locate the diver, and then mark his position with a buoy on the surface. – Chúng ta cần xác định vị trí của người thợ lặn, và sau đó đánh dấu vị trí của anh ta với một cái phao trên mặt nước.

C: And then we can cut him free, with a knife, if he’s trapped. – Và tiếp đó chúng ta có thể giúp anh ta thoát ra với một con dao nếu anh ta bị kẹt

A: Right, and what about his oxygen supply? – Đúng vậy, và còn việc cung cấp ô-xi cho anh ta thì sao?

D: If his breathing gas is low, we have to give him some more gas. We can use an extra oxygen tank. – Nếu hơi thở của anh ta yếu, chúng ta phải cung cấp cho anh ta thêm khí. Chúng ta có thể sử dụng thêm bình ô-xi.

B: And then we should bring him up to the surface, very carefully and not too quickly. – Và tiếp đó chúng ta mang anh ta lên mặt nước, thật cẩn thận và không quá nhanh.

A: Right, good, so you’re at the surface, and you’re holding the diver there. What if he sinks again? – Đúng vậy, tốt, vậy các anh ở trên mặt nước rồi, và các anh giữ người thợ lặn ở đó.

C: We need to make him float, make him buoyant at the surface. We can inflate his wetsuit. – Chúng ta cần đưa anh ta nổi lên, làm anh ta có thể nổi trên mặt nước. Chúng ta có thể làm phồng đồ lặn của anh ấy.

D: If he’s not breathing, we may have to give him artificial respiration there on the surface. – Nếu anh ấy không thở, chúng ta có thể phải hô hấp nhân tạo cho anh ấy ngay tại đó trên mặt biển.

B: And call for help, if there are any other boats around. Or send a signal for help. – Và gọi cứu hộ nếu ở đó có bấy kỳ con thuyền nào xung quanh.Hoặc gửi tín hiệu cầu cứu!

A: What if there’s no help available? You’re on the surface, but there are no other boats around? Nếu ở đó không có gì giúp được thì sao? Các anh ở trên mặt biển, nhưng ở đó không có thuyền xung quanh khác?

B: Tow him to the boat, or to the land if it’s close. – Hãy kéo anh ta lên thuyền hoặc đến đất liền nếu gần.

C: Then remove him from the water and get him into the boat or onto land. – Sau đó chuyển anh ấy khỏi nước và đưa anh ấy lên thuyền hoặc lên bờ.

D: If he needs immediate treatment, give him first aid. – Nếu anh ta cần điều trị ngay lập tức, hãy sơ cứu cho anh ta.

B: And if the injury is serious, call a helicopter to take him to hospital. – Và nếu vết thương của anh ta nguy hiểm, hãy gọi một trực thăng để đưa anh ta đến bệnh viện.

A: Good, well done. – Tốt, làm tốt lắm.

Với tình huống: xử lý tai nạn dưới nước – tiếng Anh chuyên ngành cơ khí (P2), bạn hẳn đã tìm ra phương pháp tư duy mới trong trường hợp này. Aroma hy vọng ngoài những kiến thức chuyên môn, bạn sẽ học được cách xử lý tình huống trong trường hợp liên quan tương tự. Và bạn cũng đừng quên đón xem các bài học tiếng Anh cơ khí bổ ích tiếp theo của aroma nhé!

Xem thêm: tiếng Anh cơ khí chuyên ngành


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *