Tình huống: xử lý tai nạn dưới nước – tiếng Anh chuyên ngành cơ khí (P1)


Người làm công việc kỹ thuật cơ khí không chỉ cần làm việc trên đất liền mà có những trường hợp máy móc, công việc cần được xử lý ở dưới mặt biển. Trong trường hợp có tai nạn trong quá trình làm việc, nếu bạn đang làm việc cùng họ, bạn sẽ làm gì? Hãy đón xem hội thoại tình huống xử lý tai nạn dưới nước – tiếng Anh chuyên ngành cơ khí ngay sau đây nhé!

Tinh-huong-xu-ly-tai-nan-duoi-nuoc-tieng-anh-chuyen-nganh-co-khi-p1

Tình huống: xử lý tai nạn dưới nước – tiếng Anh chuyên ngành cơ khí (P1)

Dialogue 1:

A: Right, let’s brainstorm for a moment. Your diving partner is trapped under water. What do you need to do? Just come up with ideas, quickly, in any order. – Được rồi, chúng ta hãy suy nghĩ một chút. Người lặn cùng các anh bị kẹt dưới nước. Các anh cần làm gì? Chỉ cần đưa ra ý tưởng, nhanh chóng, theo bất kỳ thứ tự nào.

B: Get his leg free from the wreckage, or rocks, or whatever. – Kéo chân anh ta ra khỏi đống đổ nát hoặc đá hoặc bất kỳ thứ gì.

C: We’ve gotta bring him up from the bottom of the sea to surface. – Chúng ta sẽ đưa anh ta từ dưới đáy biển lên mặt nước

D: You gotta get him out of the water. – Anh cần đưa anh ta ra khỏi nước.

A: Mm, right, good. Any other ideas? – Mm, đúng, tốt. Còn ý kiến nào khác không?

B: Well, you have to find him first. You need to locate him. – Ồ, anh cần tìm thấy anh ta trwpwcs. Anh cần xác định vị trí của anh ta.

D: Yeah, you find him and then you’ve got to mark his own oxygen is low. – Đúng vậy, các anh tìm thấy anh ta và sau đó các anh để ý thấy lượng ô-xi của anh ta thấp.

A: Good, you’re doing well. What else do you need to do? – Tốt, các anh làm tốt lắm. Các anh cần làm gì nữa?

D: Give him artificial respiration, if he’s not breathing. – Làm hô hấp nhân tạo nếu anh ta không thở

C: When he’s on the surface of the sea, you have to make him float, make him buoyant. – Khi anh ta ở trên mặt biển rồi, các anh phải khiến anh ta nổi lên, làm anh ta có thể nổi được.

B:When he’s on the surface, you need to tow him to safety, you know, pull him to a boat or something. – Khi anh ta ở trên mặt biển rồi, các anh cần kéo anh ta để đảm bảo an toàn, các anh biết đấy, kéo anh ta lê thuyền hoặc cái gì đó.

A: Yeah, this is good stuff. Anything else? – Đúng vậy, đây là việc tốt. Còn gì nữa không?

B: You may have to attract help at the surface. Shout or shine a light to other boats. – Các anh có thể thu hút sự giúp đơ khi ở mặt biển. Hét lên hoặc chiếu ánh sáng lên tàu khác.

C: Take him to hospital. – Mang anh ta đến bệnh viện.

D: Yeah, but give him first aid, if he needs it. – Đúng vậy, nhưng hãy cấp cứu cho anh ta trước tiên nếu anh ta cần.

A: Great. OK. Let’s look at these ideas again. – Tốt. Đồng ý. Chúng ta hãy cùng xem lại các ý tưởng này.

Quy trình trong tình huống xử lý tai nạn dưới nước trên đây có phù hợp với cách tổ chức của công ty bạn? Nếu bạn có quy trình khác để hỗ trợ trường hợp này tốt hơn, hãy chia sẻ với chúng tôi. Và bạn cũng đừng quên đón xem bài học tiếng Anh cơ khí tiếp theo của aroma nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *