Tình huống chỉ đường đến khoa – tiếng Anh cơ khí


Khi có một vị khách muốn đến thăm khoa Kỹ sư cơ khí của bạn nhưng anh ta lại không biết đường đi chính xác, bạn cần chỉ dẫn cụ thể và dễ hiểu. Vậy bạn sẽ chỉ dẫn như thế nào khi anh ta chỉ biết chỗ mình đang dừng hỏi thăm. Hãy đón xem bài học tiếng Anh cơ khí với tình huống chỉ đường đến khoa sau đây nhé!

Tinh-huong-chi-duong-den-khoa-tieng-anh-co-khi

Tình huống chỉ đường đến khoa nhanh chóng – tiếng Anh cơ khí

Dialogue 1:

C: Oh, hello, erm, do you think you could tell me how to get to the Engineering Department in the university? – Xin chào, cô có thể chỉ cho tôi cách đến khoa Kỹ sư cơ khí của trường được không?

R: Of course. Where are you at the moment? – Tất nhiên rồi. Bây giờ anh đang ở đâu ạ?

C: I’m driving up the M95 motorway from the South. – Tôi đang láu xe lên xa lộ M95 từ phía Nam.

R: OK. Well, you have to leave the motorway at Junction 3. You’ll see the sign. – Được ạ. Anh phải rời khỏi xa lộ ở lối rẽ số 3. Anh sẽ nhìn thấy biển báo.

C: Right. So I leave the M95 at Juntion 3. – Được. Vậy tôi sẽ ra khỏi M95 ở lối rẽ số 3.

R: Yeah. Then when you come of the slip road of the motorway, you’ll come to a large roundabout. – Vâng. Sau đó khi anh đến đường nhánh của xa lộ, anh sẽ đến một vòng xuyến lớn.

C: OK? – Vâng?

R: Take the… how many? .. er, the fifth exit. Yes, the fifth exit from the roundabout. One of the exits is no entry because it’s a slip road from the motorway. – Đi đến… bao nhiêu nhỉ? … ờ, lối ra thứ năm. Đúng vậy, lối ra thứ năm từ vòng xuyến. Một trong những lối ra không có lối vào vì đó là một con đường nhánh từ xa lộ.

C: OK. Fifth exit. – Được rồi. Lối ra thứ năm.

R: Then almost immediately, you’ll come to the main entrance to the South Campus. – Sau đó, ngay lập lức, anh sẽ đến lối vào chính của South Campus.

C: Right. – Được.

R: So then, turn left into the campus and go straight ahead. – Vậy, sau đó, hãy rẽ trái vào trường và đi thẳng.

C: OK. – Vâng.

R: You’ll see four buildings on your left. – Anh sẽ nhìn thấy bốn tòa nhà ở phía bên trái.

C: Four buildings on my left. – Bốn tòa nhà ở phía bên trái.

R: Yes. And the Engineering Department is the last building on your left. – Đúng vậy. Và khoa Kỹ sư cơ khí là tòa nhà cuối cùng phía bên trái của anh.

C: Great. Thank you very much. – Tuyệt. Cảm ơn cô rất nhiều.

R: You’re welcome.- Không có gì ạ.

Dialogue 2:

C: Hi, yeah, er, could you please tell me how to get to the Sports Centre in the university? – Xin chào, cô vui lòng chỉ cho tôi đường đến trung tâm thể thao của trường được không?

R: Sure. Where are you now? – Chắc chắn rồi. Anh đang ở đâu ạ?

C: I’m coming out of the entrance to the South Campus. – Tôi đang qua cổng vào của South Campus rồi.

R: Are you driving a car? – Anh đang lái xe ô tô đúng không ạ?

C: Yes, I am. – Đúng vậy.

R: OK… well, erm, come out of the entrance and turn right at the T-junction. – Vâng… anh hãy đi khỏi lối vào và rẽ phải ở ngã ba đi ạ.

C: Ok. – Được.

R: Soon you’ll come to large roundabout over the M95 motorway. – Anh sẽ sớm đến một vòng xuyến lớn qua xa lộ M95.

C: Right..? – Bên phải à…?

R: Go round the roundabout, pass the no-entry slip road, and take the second main exit. You’re in Comet Way. Keep going until you come to the next roundabout. – Đi quanh vòng xuyến, vượt qua đoạn đường rẽ không có lối vào, và đến lối ra lớn thứ hai. Anh sẽ vào đường Comet. Tiếp tục đi đến khi anh đến vòng xuyến tiếp theo.

C: OK. – Được rồi.

R: So, turn left at this roundabout. It’s the first exit. Soon you’ll come to another small roundabout. There’s a hotel on your left at the roundabout. – Vậy, rẽ trái ở vòng xuyến này. Đó là lối ra đầu tiên. Anh sẽ sớm đến một vòng xuyên nhỏ khác.

C: OK. – Vâng.

R: At this roundabout, take the second exit. – Ở vòng xuyến này, hãy vào lối ra thứ hai.

C: OK. – Vâng.

R: There’s another roundabout ahead of you. Go straight ahead at this roundabout, second exit. Now you’re going past the main entrance of the North Campus. – Có một vòng xuyến khác ở phía trước anh. Hãy đi thẳng về phía vòng xuyến này, đến lối ra thứ hai. Bây giờ anh sẽ đi qua lối vào chính của North Campus.

C: Yeah. – Vâng.

R: At the next roundabout, turn left. Follow the road around to the left. You’ll see the North Campuss on your left. – Ở vòng xuyến tiếp theo, hãy rẽ trái. Đi theo con đường quanh bên trái. Anh sẽ nhìn thấy North Campus ở phía bên trái.

C: OK. – Vâng.

R: Just before you come to the next crossroads, you’ll see a large building on your left. – Chỉ là trước khi anh đến ngã tư tiếp theo, anh sẽ nhìn thấy một tòa nhà lớn ở phía bên trái.

C: OK. A large building on my left. Just before the crossroads. – Được ạ. Một tòa nhà lớn ở phía bên trái. Chỉ trước ngã tư.

R: That’s right. That building is the Sports Centre. – Đúng vậy. Tòa nhà đó chính là trung tâm thể thao.

C: Thank. Got it! – Cảm ơn cô. Tôi đã hiểu!

Với các đoạn hội thoại tieng anh chuyen nganh co khi trên đây, aroma hy vọng bạn sẽ nhanh chóng hỗ trợ được người bạn có nhu cầu đến thăm khoa, thăm trường của mình.

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *