Bài viết tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh để xin học


Tại các trường đại học cao đẳng nước ngoài, muốn tham gia chương trình học, bạn cần có một bài viết tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh gửi đến hội đồng nhà trường. Bạn sẽ cần giới thiệu bản thân, khả năng cùng đam mê của mình với lĩnh vực muốn học. Sau đây là một bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh của một bạn mong muốn trở thành sinh viên khoa Vật lý. Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu?

Bai-viet-tu-gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh-de-xin-hoc

Bài viết tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh để xin học

I am Charles Langley and I want to be admitted in the Physics program.

I can’t wait to be in college. College is fun according to my brother who attened XXX University. I want to attend XXX University because of him. It seems that college is fun every time I listen to my brother’s story about college. He is my inspiration because he shows me that I can be whoever I want and I supports me no matter what. I am happy every time he is around. I do my best in class so that I’ll be admitted to college to be with my brother because he’s so cool. I want to experience fun too that is why I want to be admitted to the Physics program of this university.

I am very interested in Physics since high school and even attended science fairs. My grades are okay but I wish to improve it in the university. My goal is to be a physicist and to impart my knowledge of other people. I think I am qualified to be admitted to the program so please consider my application.

If you want to know about my accomplishments, I am an athlete and my team participated in the State championships last year, I am also a part of my school’s performing arts club and I participated in a lot of plays. My brother would be very happy if I can get in.

Bài dịch:

Tôi là Charles Langley và tôi muốn được nhận vào khoa Vật lý.

Tôi không thể chờ đợi được học đại học. Đại học là niềm vui theo anh trai tôi, người đã học Đại học XXX. Tôi muốn học Đại học XXX vì anh ấy. Dường như trường đại học đều rất vui mỗi khi tôi nghe câu chuyện của anh trai về đại học. Anh ấy là nguồn cảm hứng của tôi bởi anh ấy cho tôi thấy rằng tôi có thể là bất cứ ai tôi muốn và tôi ủng hộ bất kể điều gì. Tôi hạnh phúc mỗi khi anh ta ở quanh. Tôi làm hết sức mình trong lớp để tôi được nhận vào đại học để ở cùng anh trai  vì anh ấy rất tuyệt. Tôi cũng muốn trải nghiệm niềm vui, đó là lý do tại sao tôi muốn được nhận vào khoa Vật lý của trường đại học này.

Tôi rất quan tâm đến Vật lý từ trường trung học và thậm chí tham dự các hội chợ khoa học. Điểm đánh giá của tôi ổn  nhưng tôi muốn cải thiện nó trong trường đại học. Mục tiêu của tôi là trở thành một nhà vật lí và truyền đạt kiến thức của tôi cho những người khác. Tôi nghĩ tôi đủ điều kiện để được nhận vào khoa vì vậy hãy xem xét đơn đăng ký của tôi.

Nếu bạn muốn biết về những thành tựu của tôi, tôi là một vận động viên và đội của tôi đã tham gia giải vô địch quốc gia năm ngoái, tôi cũng là một phần của câu lạc bộ nghệ thuật biểu diễn của trường và tôi đã tham gia rất nhiều vở kịch. Anh trai tôi sẽ rất vui nếu tôi có thể gia nhập.

Học tập và nghiên cứu chuyên sâu một lĩnh vực là điều cần thiết của mỗi người. Và người bạn trên đây tỏ ra vô cùng hứng thú với ngôi trường này. Bạn đã tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản lại ấn tượng như vậy? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé!

Xem thêm: gioi thieu ban than bang tieng anh


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *