Bài viết tiếng Anh về người bà


Để chào mứng ngày phụ nữ Việt Nam, Aroma xin gửi đến các bạn bài viết tiếng Anh về người bà nhé.

Bài viết tiếng anh về người bài cực xúc động

My grandma, Jane Jennings McKay Hardison, was born on February 7, 1888 in Carter’s Creek, Tennessee, where she spent the rest of her life. Her parents were Cameron Hayden McKay and Annie McKay. Her father supported the family by farming and also ran a phosphate mining operation that employed 45 to 75 workers. She had two sisters: Margaret and Cora, and one brother who we called, “Uncle Buddy.”

Bài viết tiếng Anh về người bà

Bài viết tiếng Anh về người bà

The McKay family lived in a large, beautiful house not far from Beech Grove church of Christ. Her family had a little more money than her neighbors: they got a telephone early on, and there was a swimming pool near the road in front of the house which was pointed out to me when I was a child (1970s).

After high school, Grandmother’s parents took the unusual step of sending her to Nashville to the Nashville Bible School. She attended two years and earned some sort of degree. Her diploma, signed by several rather famous leaders in the churches of Christ, was on the wall in her home and now is at Harold’s. She told me that Steven Lipscomb was one of her teachers. He sat in a rocking chair in the front of the classroom, and evidently was quite imperious. He made a point of inquiring about absentees. “Where is June?” “If she is so sick, was she at dinner?” Once our Grandma was actually absent because some of her friends had somehow placed her on top of a very tall wardrobe, and she was afraid to jump down. While at NBS, Grandma obtained enough education in subjects besides the Bible to obtain a job teaching “expression” or “elocution” at the small country school in the community of Theta, not far from Carter’s Creek.

The aforementioned McKay telephone played a part in Grandmother and Grandfather’s romance. Since they grew up in the same community, I perceive they knew each other at least in passing almost from birth. But I do not know when they began “dating.” At any rate, Granddaddy had a date with another young lady, and was seen by Grandmother. He later made a rather anxious telephone call to her to make sure that this did not irreparably damage their relationship. I wish I could tell the story as Grandma told it to me, but that is all I can remember. I can say that she certainly put him through the wringer, and that she was not easily satisfied with his explanation of the situation!

Bản dịch bài viết tiếng Anh về người bà

Bà của tôi, Jane Jennings McKay Hardison, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1888 tại Carter’s Creek, Tennessee, nơi cô dành phần còn lại của cuộc đời mình. Cha mẹ cô là Cameron Hayden McKay và Annie Dabney Terrell McKay. Cha cô hỗ trợ gia đình bằng nghề nông và cũng điều hành một hoạt động khai thác phosphate, sử dụng 50 đến 75 công nhân. Cô có hai chị em: Margaret và Cora, và một người anh, người mà chúng tôi gọi là “Chú Buddy.”

Gia đình McKay sống trong một ngôi nhà lớn, thoải mái không xa nhà thờ Beech Grove của Chúa Kitô. Gia đình cô có nhiều tiền hơn một chút so với những người hàng xóm: họ có điện thoại sớm, và có một hồ bơi gần con đường phía trước ngôi nhà được chỉ ra cho tôi khi tôi còn là một đứa trẻ (những năm 1970).

Sau khi tốt nghiệp trung học, cha mẹ của bà đã thực hiện một bước đi bất thường khi đưa bà đến Nashville đến Trường Kinh thánh Nashville. Bà đã theo học hai năm và giành được một số loại bằng cấp. Bằng tốt nghiệp của bà, được ký bởi một số nhà lãnh đạo khá nổi tiếng trong các nhà thờ của Chúa Kitô, nằm trên tường trong nhà của bà và bây giờ là tại Harold. Bà nói với tôi rằng chính David Lipscomb là một trong những giáo viên của bà. Ông ấy ngồi trên một chiếc ghế xích đu ở phía trước lớp học, và rõ ràng là khá là hống hách. Ông ấy đã hỏi về những người vắng mặt. “Jane đâu rồi?” “Nếu cô ấy ốm quá, cô ấy có ăn tối không?” Một lần bà ngoại của chúng tôi vắng mặt vì một số bạn bè của bà bằng cách nào đó đặt bà lên một tủ quần áo rất cao, và bà sợ không dám nhảy xuống. Trong thời gian ở NBS, bà được giáo dục đầy đủ trong các môn học ngoài Kinh Thánh để có được một công việc giảng dạy môn “biện hộ” hay “biểu hiện” tại trường quốc gia nhỏ trong cộng đồng Theta, không xa Creek của Carter.

Chiếc điện thoại McKay nói trên đóng vai trò trong sự lãng mạn của bà ngoại và ông ngoại. Kể từ khi họ lớn lên trong cùng một cộng đồng, tôi nghĩ rằng họ biết nhau ít nhất là trong việc đi qua nhau gần như từ khi sinh ra. Nhưng tôi không biết khi nào họ bắt đầu “hẹn hò”. Dù sao thì, ông ngoại đã hẹn hò với một cô gái trẻ khác, và được bà ngoại nhìn thấy. Sau đó, ông đã gọi điện thoại khá lo lắng cho bà để đảm bảo rằng điều này không làm hỏng mối quan hệ của họ. Tôi ước tôi có thể kể câu chuyện khi bà nói với tôi, nhưng đó là tất cả những gì tôi nhớ. Tôi có thể nói rằng bà chắc chắn đã đưa ông vào hoàn cảnh khổ sở. Và rằng bà không dễ dàng hài lòng với lời giải thích của ông về hoàn cảnh đó!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *