Thuyết trình tiếng Anh về nhà khoa học yêu thích


Những người yêu khoa học đều đặc biệt ngưỡng mộ một nhà khoa học nào đó, có thể là vì những thành tựu xuất chúng mà nhà khoa học đó đạt được, vì sự kiên trì không tưởng hay đơn giản là vì tính cách có phần đặc biệt của họ. Hôm nay hãy cùng Aroma tập luyện thuyết trình tiếng Anh về nhà khoa học yêu thích các bạn nhé.

Thuyết trình về nhà khoa học yêu thích Thomas Alva Edison bằng tiếng anh

Thuyết trình về nhà khoa học yêu thích Thomas Alva Edison bằng tiếng anh

Thuyết trình tiếng Anh về nhà khoa học yêu thích

Cách giới thiệu chủ đề thuyết trình (Introducing the structure)

Today I am here to present to you about [topic]….(Tôi ở đây hôm nay để trình bày với các bạn về…)

Cách kết thúc phần thuyết trình (Ending)

I’d like to conclude by… (Tôi muốn kết luật lại bằng cách …)

Cách cảm ơn thính giả (Thanking your audience)

Thank you for your listening / for your attention. (Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ tập trung)

Nội dung về bài thuyết trình

I am from the United States and Thomas Alva Edison was a brilliant scientist, inventor and a well-renowned person from my country.

Edison was born in 1847 and contributed towards many inventions till his death in 1931. His invention and tools enormously influenced the human around the world. He is considered as one the best scientists and inventors of all time and almost everybody around the world knows his name and contributions to the world. His most popular inventions include the electric bulb, motion picture camera, fluoroscopy, phonograph, carbon microphone and the improvement of telegraph technology. He was a devoted scientist, creative mind and a prolific inventor who had more than 1000 American patents in his name.

I first came to know him when I was only 5 years old. One day my grandpa told me about the light bulb and said the story about this leading inventor. Later I learnt about him from a book I read about his life. In my university years, I read some other books on different inventions and scientists and Thomas Alva Edison was in all of these books.

His childhood and passion for new invention were so attractive that I heard many stories of this genius from my friends. As I recall, I watched a TV documentary show on the Discovery Channel that emphasized the great contribution of this eminent scientist.

He is, without any question, a man who contributed to the progress of human civilization. Many of his inventions were pure genius and unparallel. Many of his researches and inventions are still the motivation for scientists and science students. In a lot of countries, he is still a part of the national syllabus in textbooks. People adore this highly talented person and will remember his as a symbol of mastermind.

Bản dịch bài thuyết trình tiếng Anh về nhà khoa học yêu thích:

Tôi đến từ Hoa Kỳ và Thomas Alva Edison là một nhà khoa học, nhà phát minh và một người nổi tiếng từ đất nước tôi.

Edison sinh năm 1847 và đóng góp nhiều phát minh cho đến khi ông qua đời vào năm 1931. Những phát minh và công cụ của ông đã ảnh hưởng rất lớn đến con người trên khắp thế giới. Ông được coi là một trong những nhà khoa học và nhà phát minh giỏi nhất mọi thời đại và hầu hết mọi người trên khắp thế giới đều biết đến tên và đóng góp của ông cho thế giới. Những phát minh phổ biến nhất của ông bao gồm bóng đèn điện, camera hình ảnh chuyển động, fluoroscopy, máy quay đĩa, microphone carbon và sự cải tiến trong công nghệ điện báo. Ông là một nhà khoa học tận tụy, có óc sáng tạo và là một nhà phát minh có nhiều hơn 1000 bằng sáng chế Mỹ.

Lần đầu tiên tôi biết đến ông khi tôi mới 5 tuổi. Một ngày nọ, ông nội của tôi kể cho tôi nghe về bóng đèn và kể câu chuyện về nhà phát minh hàng đầu này. Sau đó tôi đã tìm hiểu về ông ấy từ một cuốn sách tôi đọc về cuộc đời anh ấy. Trong những năm đại học của tôi, tôi đọc một số cuốn sách khác về những phát minh và nhà khoa học khác nhau và Thomas Alva Edison luôn có trong tất cả những cuốn sách này.

Thời thơ ấu và niềm đam mê của ông dành cho những phát minh là rất hấp dẫn mà tôi nghe nhiều câu chuyện của thiên tài này từ bạn bè của tôi. Như tôi còn nhớ, tôi đã xem một chương trình phim tài liệu trên Kênh Discovery mà nó nhấn mạnh sự đóng góp to lớn của nhà khoa học nổi tiếng này.

Ông ấy, không chút hoài nghi, là  một người đã đóng góp cho sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại. Nhiều phát minh của ông là xuất chúng và vô song. Nhiều nghiên cứu và phát minh của ông vẫn là động lực cho các nhà khoa học và sinh viên khoa học. Ở nhiều quốc gia, ông vẫn là một phần của giáo trình quốc gia về sách giáo khoa. Mọi người yêu mến con người đầy tài năng này và sẽ nhớ đến ông như là biểu tượng của sự lỗi lạc.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *