Học tiếng Anh qua bài hát có lời dịch – We are the world


Thế giới này có nhiều hoàn cảnh éo le và có thể ngay tại lúc này bạn đang ở cảnh ngộ không vui vẻ. Mỗi ngày có hàng triệu người phải đấu tranh với đói khát, bệnh tật và vô vàn những điều khác. Nếu bạn buông xuôi sẽ chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn. Vậy tại sao bạn không cố gắng cùng những người khác? Khi bạn cần một điểm tựa, một động lực, hãy thử lắng nghe We are the world nhé, đây cũng là cách học tiếng Anh qua bài hát có lời dịch rất hay mà nhiều người đang áp dụng đấy!

Cùng học tiếng Anh qua bài hát có lời dịch we are the world (USA for Africa)

There comes a time

Có một thời gian

When we heed a certain call

Khi chúng ta lắng nghe một tiếng gọi

When the world must come together as one

Khi thế giới phải đến bên nhau như một

There are people dying

Nhiều người chết đi

Oh, and it’s time to lend a hand to life

Và đó là thời gian để cho mượn một bàn tay cứu sống

The greatest gift of all

Món quà tuyệt vời nhất của tất cả

We can’t go on

Chúng ta không thể tiếp tục

Pretending day-by-day

Giả vờ ngày qua ngày

That someone, somewhere soon make a change

Ai đó, đâu đó sẽ nhanh chóng thay đổi

We’re all a part of God’s great big family

Tất cả chúng ta đều là một phần của gia đình vĩ đại của Thượng Đế

And the truth, you know, love is all we need

Và sự thật, như bạn biết đấy, tình yêu là tất cả những gì chúng ta cần

We are the world

Chúng ta là thế giới

We are the children

Chúng ta là những đứa trẻ

We are the ones who make a brighter day, so let’s start giving

Chúng ta là những người sáng tạo một ngày mai tươi sáng, vì vậy, hãy cùng bắt đầu

There’s a choice we’re making

Có một sự lựa chọn chúng ta đang thực hiện

We’re saving our own lives

Chúng ta đang tự cứu cuộc đời mình

It’s true we’ll make a better day, just you and me

Đúng là chúng ta sẽ làm một ngày tốt đẹp hơn, chỉ riêng bạn và tôi

Oh, send them your heart

Hãy gửi cho họ trái tim của bạn

So they know that someone cares

Để họ biết rằng ai đó còn quan tâm

And their lives will be stronger and free

Và cuộc sống của họ sẽ mạnh mẽ và tự do hơn

As God has shown us by turning stones to bread

Như Chúa đã chỉ cho chúng ta cách biến đá thành bánh mỳ

And so we all must lend a helping hand

Và vì vậy tất cả chúng ta phải cho mượn một bàn tay giúp đỡ

We are the world

Chúng ta là thế giới

We are the children

Chúng ta là những đứa trẻ

We are the ones who make a brighter day, so let’s start giving

Chúng ta là những người sáng tạo một ngày mai tươi sáng, vì vậy, hãy cùng bắt đầu

Oh, there’s a choice we’re making

Có một sự lựa chọn chúng ta đang thực hiện

We’re saving our own lives

Chúng ta đang tự cứu cuộc đời mình

It’s true we’ll make a better day, just you and me

Đúng là chúng ta sẽ làm một ngày tốt đẹp hơn, chỉ riêng bạn và tôi

When you’re down and out, there seems no hope at all

Khi bạn suy yếu và ra đi, dường như không còn hy vọng

But if you just believe there’s no way we can fall

Nhưng nếu bạn chỉ tin rằng không có cách nào làm chúng ta gục ngã

Well, well, well, well let us realize

Chúng ta hãy hiểu rẳng

Oh, that a change can only come

Cơ hội chỉ có thể đến

When we stand together as one, yeah, yeah, yeah

Khi chúng ta đứng bên nhau như một

We are the world

Chúng ta là thế giới

We are the children

Chúng ta là những đứa trẻ

We are the ones who make a brighter day, so let’s start giving

Chúng ta là những người sáng tạo một ngày mai tươi sáng, vì vậy, hãy cùng bắt đầu

There’s a choice we’re making

Có một sự lựa chọn chúng ta đang thực hiện

We’re saving our own lives

Chúng ta đang tự cứu cuộc đời mình

It’s true we’ll make a better day, just you and me

Đúng là chúng ta sẽ làm một ngày tốt đẹp hơn, chỉ riêng bạn và tôi

We are the world

Chúng ta là thế giới

We are the children

Chúng ta là những đứa trẻ

We are the ones who make a brighter day, so let’s start giving

Chúng ta là những người sáng tạo một ngày mai tươi sáng, vì vậy, hãy cùng bắt đầu

There’s a choice we’re making

Có một sự lựa chọn chúng ta đang thực hiện

We’re saving our own lives

Chúng ta đang tự cứu cuộc đời mình

It’s true we’ll make a better day, just you and me

Đúng là chúng ta sẽ làm một ngày tốt đẹp hơn, chỉ riêng bạn và tôi

We are the world (are the world)

Chúng ta là thế giới (là cả thế giới)

We are the children (are the children)

Chúng ta là những đứa trẻ (những đứa trẻ)

We are the ones who’ll make a brighter day, so let’s start giving (so let’s start giving)

Chúng ta là những người sáng tạo một ngày mai tươi sáng, vì vậy, hãy cùng bắt đầu (vậy hãy cùng bắt đầu)

There is a choice we’re making

Có một sự lựa chọn chúng ta đang thực hiện

We’re saving our own lives

Chúng ta đang tự cứu cuộc đời mình

It’s true we’ll make a better day, just you and me

Đúng là chúng ta sẽ làm một ngày tốt đẹp hơn, chỉ riêng bạn và tôi

Oh, let me hear you!

Hãy để tôi nghe bạn nói!

We are the world (we are the world)

Chúng ta là thế giới (chúng ta là thế giới)

We are the children (said we are the children)

Chúng ta là những đứa trẻ (chúng ta là những đứa trẻ)

We are the ones who’ll make a brighter day so let start giving (so let’s start giving)

Chúng ta là những người sáng tạo một ngày mai tươi sáng, vì vậy, hãy cùng bắt đầu (vậy hãy cùng bắt đầu)

There’s a choice we’re making

Có một sự lựa chọn chúng ta đang thực hiện

We’re saving our own lives

Chúng ta đang tự cứu cuộc đời mình

It’s true we’ll make a better day, just you and me, come on now, let me hear you

Đúng là chúng ta sẽ làm một ngày tốt đẹp hơn, chỉ riêng bạn và tôi, hãy đến bây giờ, hãy để tôi nghe bạn nói

We are the world (we are the world)

Chúng ta là thế giới (chúng ta là thế giới)

We are the children (we are the children)

Chúng ta là những đứa trẻ (chúng ta là những đứa trẻ)

We are the ones who’ll make a brighter day so let’s start giving (so let’s start giving)

Chúng ta là những người sáng tạo một ngày mai tươi sáng, vì vậy, hãy cùng bắt đầu (vậy hãy cùng bắt đầu)

There’s a choice we’re making

Có một sự lựa chọn chúng ta đang thực hiện

We’re saving our own lives

Chúng ta đang tự cứu cuộc đời mình

It’s true we’ll make a better day, just you and me, yeah

Đúng là chúng ta sẽ làm một ngày tốt đẹp hơn, chỉ riêng bạn và tôi,

We are the world (we are the world)

Chúng ta là thế giới (chúng ta là thế giới)

We are the children (we are the children)

Chúng ta là những đứa trẻ (chúng ta là những đứa trẻ)

We are the ones who’ll make a brighter day so let’s start giving (so let’s start giving)

Chúng ta là những người sáng tạo một ngày mai tươi sáng, vì vậy, hãy cùng bắt đầu (vậy hãy cùng bắt đầu)

There’s a choice we’re making

Có một sự lựa chọn chúng ta đang thực hiện

And we’re saving our own lives

Và chúng ta đang tự cứu cuộc đời mình

It’s true we’ll make a better day, just you and me

Đúng là chúng ta sẽ làm một ngày tốt đẹp hơn, chỉ riêng bạn và tôi,

We are the world (are the world)

Chúng ta là thế giới (chúng ta là thế giới)

We are the children (are the children)

Chúng ta là những đứa trẻ (chúng ta là những đứa trẻ)

We are the ones who’ll make a brighter day so let’s start giving (so let’s start giving)

Chúng ta là những người sáng tạo một ngày mai tươi sáng, vì vậy, hãy cùng bắt đầu (vậy hãy cùng bắt đầu)

There’s a choice we’re making

Có một sự lựa chọn chúng ta đang thực hiện

We’re saving our own lives

Chúng ta đang tự cứu cuộc đời mình

It’s true we’ll make a better day, just you and me

Đúng là chúng ta sẽ làm một ngày tốt đẹp hơn, chỉ riêng bạn và tôi,

We are the world, we are the world (are the world)

Chúng ta là thế giới, chúng ta là thế giới (là cả thế giới)

We are the children, yes sir (are the children)

Chúng ta là những đứa trẻ, đúng vậy (là những đứa trẻ)

We are the ones that make a brighter day so let’s start giving (so let’s start giving)

Chúng ta là những người sáng tạo một ngày mai tươi sáng, vì vậy, hãy cùng bắt đầu (vậy hãy cùng bắt đầu)

There’s a choice we’re making

Có một sự lựa chọn chúng ta đang thực hiện

We’re saving our own lives

Chúng ta đang tự cứu cuộc đời mình

It’s true we’ll make a better day, just you and me, ooh-hoo!

Đúng là chúng ta sẽ làm một ngày tốt đẹp hơn, chỉ riêng bạn và tôi,

We are the world (dear God) (are the world)

Chúng ta là thế giới (là cả thế giới)

We are the children (are the children)

Chúng ta là những đứa trẻ (là những đứa trẻ)

We are the ones that make a brighter day so let’s start giving (all right, can you hear what I’m saying?)

Chúng ta là những người sáng tạo một ngày mai tươi sáng, vì vậy, hãy cùng bắt đầu (bạn có nghe thấy những gì tôi đang nói?)

There’s a choice we’re making, we’re saving our own lives

Có một sự lựa chọn chúng ta đang thực hiện, chúng ta đang tự cứu cuộc đời mình…

Với bài học tiếng Anh qua bài hát có lời dịch – We are the world, aroma hy vọng bạn không chỉ nhận được thêm kiến thức mà còn được truyền cảm hứng và động lực trên con đường chinh phục tiếng Anh và đối diện với áp lực của cuộc sống. Và bạn hãy nhớ, aroma – tiếng Anh cho người đi làm  luôn ở bên bạn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các ca khúc ý nghĩa khác qua các bài học tiếng Anh qua bài hát cho người mới bắt đầu nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *