Từ vựng tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu cho người đi làm!


Rất nhiều người hiện nay muốn đi làm tại các nước khác để có thêm nhiều thu nhập cho cuộc sống. Để xuất nhập khẩu sang các nước khác, thì họ cần phải trang bị cho mình một vốn kiến thức nhỏ để sử dụng, giao tiếp với những người khác. Vì vậy, hôm nay Aroma sẽ giới thiệu cho bạn một số từ vựng tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu cho người đi làm chuyên nghiệp:

tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-xuat-nhap-khau-cho-nguoi-di-lam

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu cho người đi làm!

Những từ vựng tiếng nh chuyên ngành xuất nhập khẩu này thường xuyên được sử dụng trong các giao dịch ngoại thương:

 1. Container (n) /kən’teinə/ : Thùng đựng hàng
 2. Customs (n) /´kʌstəmz/ : Thuế nhập khẩu, hải quan
 3. Cargo (n) /’kɑ:gou/ : Hàng hóa, lô hàng, hàng chuyên chở
 4. Debit (n) /ˈdɛbɪt/ : Món nợ, bên nợ
 5. Merchandize (n) /mə:tʃən¸daiz/ : Hàng hóa mua và bán
 6. Import /im´pɔ:t/ : Sự nhập khẩu(n), nhập khẩu(v)
 7. Export /iks´pɔ:t/ : Hàng xuất khẩu(n), xuất khẩu(v)
 8. Tax (n) /tæks/ : Thuế
 9. Shipment (n) /´ʃipmənt/ : Sự gửi hàng
 10. Declare (v) /di’kleə/ : Khai báo hàng
 11. Quay (n) /ki:/ : Bến cảng, ke
 12. Freight (n) /freit/ : Hàng hóa chở trên tàu, cước phí 
 13. Premium (n) /’pri:miəm/ : Tiền thưởng, tiền lãi, phí bảo hiểm
 14. Wage (n) /weiʤ/ :  Tiền lương, tiền công
 15. Debenture (n) /di´bentʃə/ : Giấy nợ, trái khoán
 16. Tonnage (n) /´tʌnidʒ/ : Tiền cước, tiền chở hàng, trọng tải, lượng choán nước
 17. Irrevocable (adj) /i’revəkəbl/ : Không thể hủy ngang, không thể hủy bỏ
 18. Invoice (n) /ˈɪnvɔɪs/ :  Hóa đơn
 19. Bill of exchange / Draft (n): Hối phiếu
 20. Payment (n) /‘peim(ə)nt/ : Sự trả tiền, thanh toán
 21. Indebtedness (n) /in´detidnis/ : Sự mắc nợ
 22. Certificate(n) /sə’tifikit/ : Giấy chứng nhận
 23. FAS (free alongside ship): Điều kiện giao hàng theo Incoterm, giá hàng hóa trong hợp đồng bao gồm chi phí vận chuyển đến cảng nhưng không gồm chi phí chất hàng lên tàu
 24. FOB (free on board): Điều kiện giao hàng theo Incoterm, người bán chịu trách nhiệm đến khi hàng đã được chất lên tàu
 25. C&F (cost & freight): Điều kiện giao hàng theo Incoterm, giá hàng hóa trong hợp đồng bao gồm giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm
 26. CIF (cost, insurance and freight): Điều kiện giao hàng theo Incoterm, giá hàng hóa trong hợp đồng bao gồm giá hàng hóa, bảo hiểm và cước phí
 27. Packing list (n): Phiếu đóng gói hàng
 28. Certificate of indebtedness (n): Giấy nhận nợ
 29. Premium for double option (n): Tiền đặt cọc mua hoặc bán
 30. Additional premium (n): Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung
 31. Insurance premium (n): Phí bảo hiểm
 32. Loan at call (n): Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn
 33. Unsecured insurance (n): Sự cho vay không bảo đảm, không thế chấp
 34. Cargo deadweight tonnage (n): Cước chuyên chở hàng hóa
 35. Graduated interest debebtures (n): Trái khoán chịu tiền lãi lũy tiến
 36. Debit advice (n): Giấy báo nợ
 37. Actual wages (n): Tiền lương thực tế

Trên đây là một số từ vựng cơ bản và thông dụng, các bạn hãy tiếp tục đồng hành cùng Aroma để biết thêm được nhiều từ vựng tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu cho người đi làm tự tin.

Chúc bạn thành công với tiếng anh xuất nhập khẩu!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *