Từ vựng cần thiết trong dịch tiếng anh chuyên ngành kế toán (P4)


Bảng cân đối kế toán là một phần quan trọng nhằm theo dõi tình hình biến động các khoản mục này. Chắc hẳn, bạn rất muốn sử dụng từ vựng cần thiết trong dịch tiếng anh chuyên ngành kế toán (P4) để trình bày một bản báo cáo tài chính phù hợp. Bạn hãy cùng Aroma tìm hiểu và đánh dấu lại các khoản mục cần lưu ý nhé!

Tu-vung-can-thiet-trong-dich-tieng-anh-chuyen-nganh-ke-toan-p4

Từ vựng cần thiết trong dịch tiếng anh chuyên ngành kế toán (P4)

 1. Accounting entry (n) /ə’kauntiɳ ‘entri/ : Bút toán
 2. Accrued expenses (n) : Chi phí phải trả
 3. Accumulated (adj) /ə’kju:mjuleit/ : Lũy kế
 4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán
 5. Advances to employees : Tạm ứng cho người lao động
 6. Assets (n) /’æsets/ : Tài sản
 7. Balance sheet (n) ’bæləns ʃi:t/ : Bảng cân đối kế toán
 8. Book-keeper (n) /’buk,ki:pə/ : Người lập báo cáo (nhân viên kế toán)
 9. Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: xây dựng cơ bản
 10. Cash (n) /kæʃ/ : Tiền mặt
 11. Cash at bank (n) /kæʃ, at, bæηk/ : Tiền gửi ngân hàng
 12. Cash in hand (n): Tiền mặt tại quỹ
 13. Cash in transit (n): Tiền đang chuyển
 14. Check and take over (v) : Nghiệm thu
 15. Construction in progress (n) : Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 16. Cost of goods sold (n): Giá vốn bán hàng
 17. Current assets (n) /’kʌrənt ‘æsets/ : Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
 18. Current portion of long-term liabilities (n) : Nợ dài hạn đến hạn trả
 19. Deferred expenses (n): Chi phí chờ kết chuyển
 20. Deferred revenue (n) : Người mua trả tiền trước
 21. Depreciation of fixed assets (n) /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fikst/, /’æsets/ : Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình
 22. Depreciation of intangible fixed assets (n) /di,pri:ʃi’eiʃn/, /in’tændʤəbl/, /’æsets/ : Hao mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình
 23. Depreciation of leased fixed assets (n) : Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính
 24. Equity and funds (n) /’ekwiti/, /fʌnds/ : Vốn và các quỹ
 25. Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ/, /reit/, /’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá
 26. Expense mandate (n) /iks’pens ‘mændeit/ : ủy nhiệm chi
 27. Expenses for financial activities (n) /iks’pens/, /fai’nænʃəl/, /æk’tivitis/ : Chi phí hoạt động tài chính
 28. Extraordinary expenses (n) /iks’trɔ:dnri/, /iks’pens/ : Chi phí bất thường
 29. Extraordinary income (n) /iks’trɔ:dnri/, /’inkəm/ : Thu nhập bất thường
 30. Extraordinary profit (n): Lợi nhuận bất thường
 31. Figures in /’figəs/ : Đơn vị tính
 32. Financial ratios (n) /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/ : Chỉ số tài chính
 33. Financials /fai’nænʃəls/ : Tài chính
 34. Finished goods (n): Thành phẩm
 35. Fixed asset costs (n) : Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
 36. Fixed assets (n) : Tài sản cố định 
 37. General and administrative expenses (n) /’dʤenərəl/, /əd’ministrətiv/, /iks’pens/ : Chi phí quản lý doanh nghiệp
 38. Goods in transit for sale (n) :  Hàng gửi đi bán
 39. Gross profit (n) /grous/ /profit/ : Lợi nhuận tổng
 40. Gross revenue (n) /grous/ /’revinju:/ : Doanh thu tổng
 41. Income from financial activities (n) /’inkəm/, /fai’nænʃəl/ /ækˈtɪvɪti/: Thu nhập hoạt động tài chính
 42. Instruments and tools (n) : Công cụ, dụng cụ trong kho
 43. Intangible fixed asset costs (n): Nguyên giá tài sản cố định vô hình
 44. Intangible fixed assets (n) /in’tændʤəbl/, /’æsets/ : Tài sản cố định vô hình
 45. Intra-company payables (n) : Phải trả các đơn vị nội bộ
 46. Inventory (n) /in’ventri/ : Hàng tồn kho
 47. Investment and development fund (n) /in’vestmənt/ /di’velәpmәnt/ /fʌnd/ : Quỹ đầu tư phát triển
 48. Itemize (v) : Mở tiểu khoản
 49. Leased fixed asset costs (n) : Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính
 50. Leased fixed assets (n) : Tài sản cố định thuê tài chính
 51. Liabilities (n) /,laiə’biliti/ : Nợ phải trả
 52. Long-term borrowings (n): Vay dài hạn
 53. Long-term financial assets (n) : Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 54. Long-term liabilities (n) : Nợ dài hạn
 55. Long-term mortgages collateral deposits (n) : Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn
 56. Long-term security investments (n) : Đầu tư chứng khoán dài hạn
 57. Merchandise inventory (n) /’mə:tʃəndaiz/, /in’ventri/ : Hàng hoá tồn kho
 58. Net profit (n) : Lợi nhuận thuần
 59. Net revenue (n) : Doanh thu thuần
 60. Non-business expenditure source (n) : Nguồn kinh phí sự nghiệp
 61. Non-business expenditures (n) : Chi sự nghiệp
 62. Non-current assets (n): Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 63. Operating profit (n) : Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
 64. Other current assets (n) : Tài sản lưu động khác
 65. Other funds (n) : Nguồn kinh phí, quỹ khác
 66. Other long-term liabilities (n) : Nợ dài hạn khác
 67. Other payables (n) : Nợ khác
 68. Other receivables (n) : Các khoản phải thu khác
 69. Other short-term investments (n) : Đầu tư ngắn hạn khác
 70. Owners’ equity: Nguồn vốn chủ sở hữu

Các từ vựng cần thiết trong dịch tiếng anh chuyên ngành kế toán (P4) sẽ giúp bạn trình bày một bản theo dõi tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp và tự tin nhất.

Bạn hãy áp dụng ngay những kiến thức trong tiếng anh chuyên ngành kế toán để nâng cao kiến thức và chuyên ngành nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *