Giáo trình tiếng anh chuyên ngành kế toán chuyên sâu


Các quyển sách chuyên ngành bằng tiếng Anh vừa cung cấp các kiến thức chuyên ngành hay của lĩnh vực kế toán trên thế giới vừa giúp bạn trau dồi tiếng Anh khi làm việc. Aroma xin giới thiệu giáo trình tiếng anh chuyên ngành kế toán ebook Market Leader Business English Accounting and Finance của tác giả Sara Helm:

+ 70 thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thông dụng

+ Một số mẫu câu tiếng anh kế toán trong phỏng vấn kê toán doanh nghiệp

tài liệu tiếng anh kế toán

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH MARKET LEADER BUSINESS ENGLISH ACCOUNTING AND FINANCE

Giáo trình Market Leader Business English Accounting and Finance nằm trong bộ sách Market Leader Business English được xuất bản bởi Pearson Longman. Đây là bộ sách giúp người học tập trung vào các lĩnh vực cụ thể của doanh nghiệp như Luật Kế toán và Tài chính, Giao nhận, Nhân và Marketing. Giáo trình Market Leader Business English Accounting and Finance là tài liệu tiếng Anh thương mại chuyên ngành Kế toán – Tài chính, đi sâu vào những bài học vô cùng thực tế và cần thiết, giúp người học khám phá các chủ đề tiêu biểu trong lĩnh vực tài chính, đồng thời rèn luyện các chuẩn mực ngôn ngữ để giao tiếp chuyên nghiệp khi làm việc ở vị trí kế toán.

Giáo trình Market Leader Business English Accounting and Finance gồm 18 Unit, chia thành 6 chủ đề chính. Trong mỗi Unit, có 4 phần chính:

+ Phần đầu tiên là phần Before You Read (trước khi đọc) . Trong phần này sẽ có các câu hỏi liên quan đến chủ đề của Unit để bạn tìm hiểu va thảo luận.

+ Phần thứ hai là phần Reading (Đọc). Phần này gồm hai nội dung chính là: Understanding the main points (Hiểu ý chính) và Understanding details (Hiểu chi tiết).

+ Phần thứ ba là phần Vocabulary (Từ vựng).

Phần này gồm sáu nội dung chính: 

Definitions (Định nghĩa)

Word search (Tra từ)

– Sentence completion (Hoàn thành câu)

– Word partnerships (Quan hệ từ)

 Linking ideas (Liên kết các ý tưởng)

Understanding expressions (Hiểu diễn đạt).

+ Phần thứ tư là Over To You.

Phần này sẽ giúp bạn tổng kết các kiến thức đã học và có các câu hỏi cho bạn trả lời để tự ôn lại nhựng kiến thức đó.

market leader

Cụ thể nội dung chính của giáo trình như sau:

Topic 1: Accounting and finance in a changing world: Kế toán và tài chính trong tình hình thế giới thay đổi

 • Unit 1: Developing global professionals: Phát triển chuyên môn toàn cầu
 • Unit 2: Establishing the profession worldwide: Thiết lập nghiệp vụ toàn cầu
 • Unit 3: International Financial Reporting Standards: Tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế

Topic 2: Reporting on performance: Báo cáo hoạt động

 • Unit 4: Annual financial statements: Báo cáo tài chính hàng năm
 • Unit 5: Company performance: Kết quả kinh doanh
 • Unit 6: Accounting for banks: Kế toán ngân hàng

Topic 3: Finance and investment: Tài chính và đầu tư

 • Unit 7: Overseas investment: Đầu tư nước ngoài
 • Unit 8: Start-up capital: Vốn ban đầu
 • Unit 9: Options trading: Giao dịch quyền chọn

Topic 4: Corporate environmental, social and governance issues: Các vấn đề quản trị, xã hội và môi trường doanh nghiệp

 • Unit 10: Green accounting: Kế toán xanh
 • Unit 11: Responsible investing: Đầu tư trách nhiệm
 • Unit 12: Corporate governance: Quản trị doanh nghiệp

Topic 5: Risk management and failure: Quản lý rủi ro và thất bại

 • Unit 13: Investment credit rating: Xếp hạng tín dụng đầu tư
 • Unit 14: Company insolvency: Vấn đề phá sản
 • Unit 15: Banking – a risky business: Ngân hàng – kinh doanh rủi ro

Topic 6: Auditing: Kiểm toán

 • Unit 16: Scary audit jargon: Thuật ngữ chuyên ngành kiểm toán
 • Unit 17: Auditor liability: Trách nhiệm của kiểm toán viên
 • Unit 18: A clean report: Báo cáo hoàn hảo

Link download full ebook:

https://drive.google.com/file/d/0B0kCbZOuyfC6NklLZlBPa2NGWnM/view

Đây là một trong những giáo trình tieng anh chuyen nganh ke toan ebook rất hay và dễ học. Đặc biệt, đây là một sự lựa chọn tốt cho những bạn khá tiếng Anh muốn rèn luyện tiếng Anh một cách nâng cao, chuyên nghiệp và sát với thực tế công việc hơn nữa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *