Bài viết một đoạn văn bằng tiếng anh về sở thích mẫu cho ai yêu thích nấu ăn


Bạn có thích nấu ăn không? Nấu ăn có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? Với tôi, nấu ăn không chỉ là sở thích mà còn là đam mê. Hôm nay aroma xin giới thiệu tới các bạn mẫu bài viết một đoạn văn bằng tiếng anh về sở thích cho những người đam mê nấu ăn!

so-thich-bang-tieng-anh-nau-an

Mẫu bài viết một đoạn văn bằng tiếng anh về sở thích

I think that hobby is very important thing in the life. Today, we have many hobbies which are very popular and modern. For example theatre, photography, reading, collecting marks or doing some videos. It seems to me that hobby is the greatest thing in my life.

Let’s start with my own hobby. My hobby’s cooking. I like to cook and experiment with some products. It is very exacting and funny. In my opinion, many people like cooking but a only some of them do it as a hobby, because you must have a talent. Another advantage of cooking is that you must not do everything that is written in cookery books. On the other hand, cooking is a very good hobby, because you use a lot of qualified products and there are no chemicals.

It seems to me that having such a hobby at my age cooking is very good, as it will be an advantage in future for me, because I will cook healthy and qualified food for my children and husband. And nowadays I know what I will cook for my family.

To sum up, I believe that everyone needs some hobby to relax and in order not to waste time on unnecessary  and unimportant things.

Dịch bài viết một đoạn văn bằng tiếng anh về sở thích

Tôi nghĩ rằng sở thích mà là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi. Trong thời buổi hiện nay, chúng tôi có các sở thích mà rất nhiều sở thích và vô cùng hiện đại. Ví dụ chụp ảnh, hát, đọc sách, thu thập tem hoặc làm video. Dường như với tôi rằng sở thích là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của tôi.

Hãy bắt đầu với sở thích của tôi. Sở thích của tôi là nấu ăn. Tôi thích nấu ăn và thử nghiệm với một số sản phẩm. Nó rất vui và hứng thú. Trong quan điểm của tôi, có rất nhiều người thích nấu ăn nhưng chỉ một số ít coi nó như là một sở thích, vì bạn phải có một tài năng nấu nướng. Một ưu điểm khác của nấu ăn là bạn không phải làm tất cả những gì được viết trong cuốn sách náu ăn chỉ dạy, bạn có thể làm theo cách của bạn. Mặt khác, nấu ăn là một sở thích rất tốt, bởi vì bạn có thể sử dụng rất nhiều sản phẩm an toàn và không có hóa chất.

Dường như với tôi có một sở thích như nấu ăn là rất tốt, vì nó sẽ là một lợi thế trong tương lai đối với tôi, bởi vì tôi có thể nấu ăn món ăn ngon, bổ dưỡng và lành mạnh cho chồng và các con tôi.

Tóm lại, tôi tin rằng mọi người đều cần một số sở thích để thư giãn và để không lãng phí thời gian vào những thứ không quan trọng và không cần thiết.

Hãy tự viết một đoạn văn sở thích bằng tiếng anh với những gì bạn vừa học được qua bài viết mà bạn vừa được học và chia sẻ cho chúng tôi bạn nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *