Bài luận tiếng anh về môn học yêu thích hay nhất


Bạn có nhớ thời đi học mình thích nhất môn học nào không? Có người sẽ thích môn Toán, nhưng có người lại thích môn Văn, thậm chí là có bạn rất thích môn tiếng Anh vì nó rất thú vị khi biết thêm một ngôn ngữ khác trên thế giới. Còn bạn? Môn học yêu thích của bạn là gì? Hãy chia sẻ điều đó bằng một bài viết sở thích bằng tiếng anh về môn học yêu thích nhé!

Mời các bạn cùng tham khảo bài luận tiếng anh về môn học yêu thích dưới đây để biết cách viết một bài luận tiếng anh về một chủ đề bất kỳ trong tiếng anh và nâng cao vốn từ vựng tiếng anh.

so-thich-bang-tieng-anh

I. Bài luận tiếng anh

From very beginning of my schooling day as far as I remember, I have an attraction for Mathematics. Mathematics always gives me extra energy and satisfaction in my study. I never feel anything boring about this subject. As my father is an engineer, he always helps me to learn the subject well. Also he teaches me with a great technique of visual representation. He creates collects intuitive Youtube video for my favorite subject. I  like to study my favourite subject with my obsessive energy and want to become a mathematician or mathematics professor. 

I like my favorite subject ( Mathematics) because of many reasons. This subject doesn’t need memorizing  skill like parrot. Only mental logic is sufficient for this subject. Mathematics always remains evergreen in demand in the field of education. Without it many life goals cannot be achieved. It is the only subject in which anyone can score full marks and overall percentage of marks can be improved.

 One thing is very important that mathematical known how is very common type of knowledge which has greater impact on our day to day life. Following area of our life is connected with Mathematics:

 1. Banking: A system safeguarding deposits and making funds available for borrowers. Here the subject Mathematics has large connection.

  2.Commercial Mathematics, Discount, Foreign Exchange Stock and Share market is fully the business of mathematics.

 1. Any competitive examination cannot be passed without the knowledge of this subject.
 2. Any business cannot be developed without basic knowledge of this subject. Whatever may be the type of businesses we deal in our lives. 

    5.Space researches, scientific researches and other scientific application can not be possible without knowledge of Mathematics.

So these are the reason why I have selected this subject to be my most favorite subject. I do practice of mathematics by writing various formulas periodically. This provide quick idea for solving any problems quickly. I believe and enjoy in practicing critical sums of maths. I always score above 95% in this subject. I love to deal Mathematics. It give me a lot of confidence  and enjoyment.

II.Từ vựng

 • Favorite (adj) /ˈfeɪ.vər.ɪt/: được yêu thích
 • Subject (n) /ˈsʌb.dʒekt/ : môn học
 • Sufficient ( adj) /səˈfɪʃ.ənt/ : đủ
 • Mathematics (n) /ˌmæθˈmæt.ɪks/ : môn toán
 • Knowledge (n) /ˈnɒl.ɪdʒ/: kiến thức
 • Enjoyment (n) /ɪnˈdʒɔɪ.mənt/: sự thích thú

Dịch bài

Từ khi chính thức bắt đầu ngày đi học theo như tôi nhớ, tôi bị thu hút bởi môn Toán.Môn Toán luôn luôn cho tôi năng lượng dồi dào và sự hài lòng trong việc học tập. Tôi chưa từng cảm thấy bất kỳ sự buồn chán nào về môn học này.Giống như cha tôi là một kỹ sư, ông ấy luôn luôn giúp tôi học tốt môn Toán. Ngoài ra, ông ấy dạy tôi những điều tuyệt vời về phương pháp phát biểu bằng ánh mắt. Ông ấy đã tạo những video trực quan trên Youtube cho môn học yêu thích của tôi. Tôi thích học môn học này với năng lượng tối đa và tôi muốn trở thành một nhà Toán học hoặc một giáo sư Toán học.

Tôi thích môn Toán bởi có nhiều lý do. Môn học này không cần kỹ năng ghi nhớ như con vẹt. Chỉ cần suy luận tư duy là đủ đối với môn học này. Môn Toán luôn luôn là nhu cầu cần thiết trong lĩnh vực giáo dục. Nếu thiếu nó, nhiều mục tiêu cuộc sống sẽ không đạt được. Đó là môn học duy nhất mà bất kỳ ai có thể đạt được điểm tối đa và 100% điểm số có thể được cải thiện.

Một điều rất quan trọng là toán học được biết tới như loại kiến thức phổ biến, có tác động rất to lớn đối với cuộc sống của chúng ta. Những lĩnh vực dưới đây được có mối liên hệ với Toán học:

1.Ngân hàng: Một hệ thống bảo vệ tiền gửi và tạo lập các quỹ sẵn có cho những người đi vay.Ở đây, Toán học có sự kết nối lớn.

 1. Toán học thương mại, Chiết khấu, Ngoại hối và Thị trường cổ phiếu hoàn toàn là việc kinh doanh Toán học.
 2. Bất kỳ cuộc kiểm tra cạnh tranh tranh nào không thể được thông qua nếu thiếu kiến thức của môn học này.
 3. Bất kỳ việc kinh doanh nào không thể phát triển được nếu thiếu kiến thức cơ bản của môn học này. Dù có thể là các loại hình kinh doanh mà chúng ta giao dịch trong cuộc sống.
 4. Những nghiên cứu về không gian, những nghiên cứu về khoa học và những vấn đề khoa học khác không thể đạt được nếu thiếu kiến thức Toán học.

Vì vậy, đó là những lý do tại sao tôi lựa chọn môn Toán thành môn học yêu thích nhất của mình.Tôi luyện tập môn này bằng cách viết ra những công thức khác nhau một cách định kỳ. Nó cung cấp những ý tưởng nhanh chóng để giải quyết bất kỳ vấn đề nào một cách nhanh chóng. Tôi tin tưởng và thích thú việc luyện tập bài toán tới hạn. Tôi luôn luôn đạt điểm số trên 95% đối với môn học này. Tôi thích nói về môn Toán. Nó cho tôi rất nhiều sự tự tin và niềm yêu thích.

Tác giả của bài viết sở thích bằng tiếng anh trên đã lựa chọn môn Toán để trình bày cảm nghĩ của mình. Còn bạn thì sao? Hãy trình bày niềm yêu thích của mình bằng một môn học nào đó bằng bài luận tiếng anh và chia sẻ cho Aroma nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *