Bài giới thiệu bản thân cho sinh viên mới ra trường ngành IT


Nếu bạn là một sinh viên mới ra trường và đã có cơ hội làm việc tại một tập đoàn lớn về công nghệ thông tin, bạn sẽ giới thiệu bản thân như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài giới thiệu bản thân cho sinh viên mới ra trường ngành IT sau đây, bạn sẽ được làm quen với một bạn vô cùng can đảm và có nghị lực.

giới thiệu bản thân cho sinh viên mới ra trường

Bài giới thiệu bản thân cho sinh viên mới ra trường ngành IT

Realizing My Dream to Work at Japanese Company

Born and raised in Indonesia, I became interested in Japan when I was a Junior High School student. I made my first contact with the Japanese when my family company had a business with a Japanese company. At that time, the Japanese diligence and honest way of working piqued my interest and made me dream to live and work at Japan someday. The day when I have to decide which college to attend to those dream push me to choose one that gave me the opportunity to learn about Japanese business culture. Majoring in programming and system design makes me wanted to work at Bridgestone Software so I could use my ability and knowledge to its fullest. As a company that supports the IT needs of a global company like Bridgestone Group this company attract me. Also, from the Bridgestone Software Company Orientation I could see how friendly the employee to each other, which made me feel that Bridgestone Software is a Company with a really good working atmosphere and became the main reason I joined this Company.

Supporting Bridgestone Group from IT perspective

After joining Bridgestone Software I was assigned to Product Development System Section 1, which part of a Department that responsible to managing all systems which has a connection to tire design phase. Section 1 is developing systems that supporting Tire Design, Tire Quality Assurance, and Tire Compound. Tires are the major business for the Bridgestone Group, so ensuring the quality of tires is one of the most important roles. Being able to play a part in that important role is very rewarding.

My job mainly is to design a system, programming, and testing. As it is still my second years in this line of work, I feel there is a lot of knowledge and technology that I need to learn. Currently, I am working together with my senior colleague making a budget management feature for tire SPEC optimization within the Bridgestone Group. As I’m doing my job with my senior I try to learn and absorb things from my senior.

Lately, I have more opportunities to communicate directly with people who are actually using the system to hear their desires for additional feature and system customizations. My aim is to become an SE who can respond to my user’s requests.

Becoming Bridgestone software first foreign CEO

Have only been in Japan for a short time, I still have problem with my Japanese sufficiency. But, I try to balancing the odds with my knowledge in English. Sometimes my English knowledge land me a Job to translating a system from Japanese to English, which makes me think it is my plus point. Communicating with my colleagues makes me realize the friendliness between fellow employees, which I felt from the Company Orientation. Right now I still need my senior advice and directions when doing work, but in the future I’d like to become the one who advising and giving directions to my colleague. In the end, I’m aiming to become Bridgestone Software first foreign CEO.

Bài dịch:

Nhận ra ước mơ làm việc tại công ty Nhật Bản

Sinh ra và lớn lên ở Indonesia, tôi đã dần quan tâm đến Nhật Bản khi tôi còn là một học sinh trung học cơ sở. Tôi đã giao tiếp lần đầu tiên với người Nhật khi công ty gia đình tôi có một vụ kinh doanh với một công ty Nhật Bản. Vào thời điểm đó, sự siêng năng và cách làm việc hết mình của người Nhật Bản đã khiến tôi yêu thích và mơ ước được sống và làm việc tại Nhật Bản vào một ngày nào đó. Ngày mà tôi phải quyết định trường đại học nào giúp tiến tới ước mơ đó, thúc đẩy tôi lựa chọn một cơ hội để tôi có cơ hội tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản. Chuyên ngành lập trình và thiết kế hệ thống làm cho tôi muốn làm việc tại Bridgestone Software để tôi có thể sử dụng hết khả năng và kiến thức của mình. Là một công ty hỗ trợ nhu cầu công nghệ thông tin của một công ty toàn cầu như Tập đoàn Bridgestone, công ty này thu hút tôi. Ngoài ra, từ định hướng Công ty Phần mềm Bridgestone, tôi có thể thấy nhân viên thân thiện với nhau thế nào, điều đó khiến tôi cảm thấy rằng Bridgestone Software là một Công ty có không khí làm việc tốt và trở thành lý do chính tôi tham gia Công ty này.

Hỗ trợ Bridgestone Group từ  CNTT

Sau khi tham gia vào Bridgestone Software, tôi được giao cho Hệ thống phát triển sản phẩm phần 1, một phần của hệ thống chịu trách nhiệm quản lý tất cả các hệ thống có kết nối với giai đoạn thiết kế lốp. Phần 1 đang phát triển các hệ thống hỗ trợ Thiết kế lốp, Đảm bảo chất lượng lốp và Hợp chất lốp. Lốp xe là ngành kinh doanh chính của Tập đoàn Bridgestone, vì vậy đảm bảo chất lượng lốp xe là một trong những vai trò quan trọng nhất. Có khả năng đóng một vai trò quan trọng đáng được quan tâm.

Công việc chính của tôi là thiết kế hệ thống, lập trình và thử nghiệm. Sang năm thứ hai của tôi trong công việc này, tôi cảm thấy có rất nhiều kiến thức và công nghệ mà tôi cần phải học. Hiện tại, tôi đang làm việc cùng với đồng nghiệp của tôi, tạo một tính năng quản lý ngân sách cho tối ưu hóa SPEC lốp trong Bridgestone Group. Khi tôi đang làm công việc của mình với đồng nghiệp, tôi cố gắng học hỏi và tiếp nhận mọi thứ từ cấp trên của mình.

Gần đây, tôi có nhiều cơ hội hơn để giao tiếp trực tiếp với những người đang thực sự sử dụng hệ thống để nghe mong muốn của họ về các tính năng và tùy chỉnh hệ thống bổ sung. Mục tiêu của tôi là trở thành kỹ sư phần mềm, người có thể phản hồi các yêu cầu của người dùng của tôi.

Trở thành giám đốc điều hành nước ngoài đầu tiên của Bridgestone

Chỉ mới ở Nhật Bản trong một thời gian ngắn, tôi vẫn gặp vấn đề với khả năng tiếng Nhật của mình. Nhưng, tôi cố gắng cân bằng với kiến thức của mình bằng tiếng Anh. Đôi khi kiến thức tiếng Anh giúp tôi dịch hệ thống từ tiếng Nhật sang tiếng Anh, điều này khiến tôi nghĩ đó là điểm cộng của tôi. Giao tiếp với các đồng nghiệp của tôi làm cho tôi nhận ra sự thân thiện giữa các nhân viên, mà tôi cảm nhận từ định hướng của công ty. Ngay bây giờ tôi vẫn cần những lời khuyên và định hướng từ cấp trên của tôi khi làm việc, nhưng trong tương lai tôi muốn trở thành người đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cho đồng nghiệp của tôi. Cuối cùng, tôi muốn trở thành CEO nước ngoài đầu tiên của Bridgestone Software.

Với bài gioi thieu ban than cho sinh vien moi ra truong trên đây, aroma hy vọng bạn sẽ có thêm động lực để tìm kiếm cơ hội phù hợp cho bản thân dù với ngành nghề nào.

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *