Từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán song ngữ


Không một công ty, cơ sở kinh doanh nào dù lớn hay nhỏ lại không có một nhân viên kế toán, chính điều này làm cho ngành kế toán ngày càng trở nên vô cùng nóng. Tuy nhiên, yêu cầu đối với nhân viên kế toán lại ngày một cao do thị trường hội nhập ngày càng nhanh chóng. Một trong những yêu cầu phổ biến hiện nay là trình độ và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ của các nhân viên kế toán. Để hỗ trợ những nhân viên kế toán, aroma chúng tôi xin gửi đến các bạn loạt bài viết về từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán, kế toán kho… song ngữ. Mời đọc giả theo dõi.

Tham khảo bài viếthttp://ebooks.edu.vn/tieng-anh-chuyen-nganh-ke-toan/de-hoc-tot-tieng-anh-chuyen-nganh-ke-toan.html

tieng-anh-ke-toan

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán

 1. Crossed cheque (n) [krɔsd t∫ek]: séc thanh toán bằng chuyển khoảng
 2. Open cheque (n) [‘oupən t∫ek] : séc mở
 3. Bearer cheque (n) [‘beərə t∫ek] : séc vô danh
 4. Draw (v) [drɔ:] : rút
 5. Drawee (n) [drɔ:’i:]: ngân hàng của người ký phát
 6. Drawer = Payer (n) [‘drɔ:] : người ký phát (séc)
 7. Payee (n) [pei’i:] : người được thanh toán
 8. Bearer (n) [‘beərə] : người cầm (séc)
 9. In word [ in wə:d] : (tiền) bằng chữ
 10. In figures [in ‘figə] : (tiền) bằng số
 11. Cheque clearing (n) [t∫ek kliəing ] : sự thanh toán séc
 12. Counterfoil (n) [‘kauntəfɔil] : cuống (séc)
 13. Voucher (n) [‘vaut∫ə]: biên lai, chứng từ
 14. Encode (v) [in’koud] : mã hoá
 15. Sort code (n) [sɔ:t ‘koud] : mã chi nhánh Ngân hàng
 16. Codeword (n) [‘koudwə:d]  : ký hiệu (mật)
 17. Decode (v) [di’koud] : giải mã
 18. Pay into (v) [pei’i: intu] : nộp vào
 19. Proof of identity (n) [pru:f əv ai’dentəti] : bằng chứng nhận diện
 20. Authorize (v) [‘ɔ:θəraiz] : cấp phép
 21. Letter of authority (n) [‘letə əv  ɔ:’θɔriti] : thư uỷ nhiệm
 22. Account holder (n) [ə’kaunt ‘houldə] : chủ tài khoản
 23. Expiry date (n) [iks’paiəri deit] : ngày hết hạn
 24. Reconcile (v) [‘rekənsail] : bù trừ, điều hoà
 25. Circulation (n) [,sə:kju’lei∫n] : sự lưu thông
 26. Clear (v) [kleə]: thanh toán bù trừ
 27. Honour (v) [‘ɔnə] : chấp nhận thanh toán
 28. Present (v) [‘preznt] : xuất trình, nộp
 29. Outcome (n) [‘autkʌm] : kết quả
 30. Debt (n) [det] : khoản nợ
 31. Debit (v) [‘debit] : ghi nợ
 32. Illegible (adj) [i’ledʒəbl]: không đọc được
 33. Banker (n) [‘bæηkə] : người của ngân hàng
 34. Subtract (n) [səb’trækt] : trừ
 35. Dispenser (n) [dis’pensə] : máy rút tiền tự động
 36. Statement (n) [‘steitmənt] : sao kê (tài khoản)
 37. Mini-statement (n) [mini ‘steitmənt] : tờ sao kê rút gọn
 38. Cashier (n) [kæ’∫iə] : nhân viên thu, chi tiền (ở Anh)
 39. Teller [‘telə] = cashier (n) [kæ’∫iə] : người máy chi trả tiền mặt
 40. Withdraw (v) [wið’drɔ:; wiθ’drɔ:] : rút tiền mặt
 41. Deduct (v) [di’dʌkt]: trừ đi, khấu đi
 42. Transfer (v) [‘trænsfə:]: chuyển
 43. Transaction (n) [træn’zæk∫n] : giao dịch
 44. Transmit (v) [trænz’mit] : chuyển, truyền
 45. Dispense (v) [dis’pens] : phân phát, ban
 46. Terminal (n) [‘tə:minl] : máy tính trạm
 47. Reveal (v) [ri’vi:l] : tiết lộ
 48. Maintain (v) [mein’tein] : duy trì, bảo quản

Hãy tiếp tục theo dõi bài viết tiếp theo về từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán, kế toán kho… song ngữ phần II các bạn nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *