Từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán cho thủ kho


Bạn đang làm công việc thủ kho? Bạn đang muốn trau dồi tiếng anh chuyên ngành để phục vụ công việc tốt hơn? Vậy bạn nên tham khảo từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán dành cho thủ kho với 35 thuật ngữ tiêu biểu được Aroma chia sẻ trong bài viết này ngay bây giờ!

Tu-dien-tieng-anh-chuyen-nganh-ke-toan-cho-thu-kho

Từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán dành cho thủ kho

Thủ kho là một vị trí rất quan trọng trong một doanh nghiệp. Người làm thủ kho phải tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn do đó phải biết sử dụng tiếng anh thành thạo để có thể chủ động và linh hoạt trong công việc của mình. Dưới đây là 35 thuật ngữ trong từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán cơ bản và phổ biến dành cho thủ kho mà bạn không nên bỏ qua:

 1. Stock /stɑːk/ / Inventory /ˈɪnvəntɔːri/ (n): kho hàng
 2. Warehouse /ˈwerhaʊs/ (n): nhà kho, nơi chứa hàng hóa
 3. Goods receipt /ɡʊdz/ /rɪˈsiːt/ (n): Phiếu nhập hàng
 4. Goods Issue /ɡʊdz/ /ˈɪʃuː/ (n): Phiếu xuất hàng
 5. Post goods receipt /poʊst//ɡʊdz/ /rɪˈsiːt/ (v): nhập hàng lên hệ thống
 6. Cost /kɔːst/ (n): chi phí
 7. Maintenance cost /ˈmeɪntənəns/ /kɔːst/ (n): chi phí bảo dưỡng
 8. Warranty cost /ˈwɔːrənti/ /kɔːst/ (n): chi phí bảo hành
 9. DET (detention) /dɪˈtenʃn/ (n): phí lưu kho
 10. DEM (demurrage) /dɪˈmɝː.ɪdʒ/ (n): phí lưu bãi
 11. Waybill /’weɪb ɪl/ (n): vận đơn
 12. C/O (Certificate of origin) /sərˈtɪfɪkət/ /əv/ /ˈɔːrɪdʒɪn/ (n): giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 13. C/I (Certificate of Inspection) (n) /sərˈtɪfɪkət//əv/ /ɪnˈspekʃn/: Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng hànghóa
 14. Material /məˈtɪriəl/ (n): nguyên vật liệu
 15. Goods /ɡʊdz/ (n): hàng hóa
 16. Cargo /ˈkɑːrɡoʊ/ (n): hàng hóa ( trên tàu)
 17. Order /ˈɔːrdər/ (n): đơn hàng
 18. Contract /ˈkɑːntrækt/ (n): hợp đồng
 19. Equipment /ɪˈkwɪpmənt/ (n): thiết bị
 20. Warehouse card /ˈwerhaʊs/ /kɑːrd/ (n): thẻ kho
 21. Consolidation/ groupage /kənˌsɑːlɪˈdeɪʃn/ /ˈɡruːpɪdʒ/ (n): việc gom hàng
 22. Stevedoring /ˈstiːvədɔːr ɪŋ/ (n): việc bốc dỡ hang
 23. Stock take /stɑːk/ /teɪk/ (v): kiểm kê
 24. Adjust /əˈdʒʌst/ (v): điều chỉnh
 25. Storage location /ˈstɔːrɪdʒ/ /loʊˈkeɪʃn/ (n): vị trí lưu kho
 26. Bonded warehouse /ˌbɑːndɪd ˈwerhaʊs/ (n): kho ngoại quan
 27. Customs declaration /ˈkʌstəmz/ /ˌdekləˈreɪʃn/ (n): khai báo hải quan
 28. D/O (Delivery Order) /dɪˈlɪvəri/ /ˈɔːrdər/ (n): lệnh giao hàng
 29. Expired date /ɪkˈspaɪərd/ /deɪt/ (n): ngày hết hạn
 30. Stockkeeper /ˈst ɑːkiːpər/ (n): thủ kho
 31. General account of input – output – inventory /ˈdʒenrəl/ /əˈkaʊnt//əv/ /ˈɪnpʊt/ /ˈaʊtpʊt/ ˈɪnvəntɔːri/: Tổng hợp nhập – xuất – tồn
 32. Inventory report ˈɪnvəntɔːri/ /rɪˈpɔːrt/ (n): báo cáo tồn kho
 33. Transaction /trænˈzækʃn/ (n): giao dịch
 34. Signature /ˈsɪɡnətʃər/ (n): chữ ký
 35. Software /ˈsɔːftwer/ (n): phần mềm
 36. Pack /pæk/ (v): đóng gói (hàng hóa)
 37. Packing List /ˈpækɪŋ/ /lɪst/ (n): Phiếu đóng gói hàng hóa

Công việc thủ kho không hề đơn giản như nhiều người nghĩ mà có vai trò vô cùng quan trọng và gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, việc trau dồi chuyên môn và tích lũy vốn từ qua tu dien tieng anh chuyen nganh ke toan dành cho thủ kho là điều nên làm.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *