Tình huống về giới thiệu phòng kế toán trong tiếng anh


Khi nói về cách bố trí các phòng ban trong công ty, phòng kế toán có rất nhiều nhân sự cần bố trí hợp lý. Hôm nay Aroma sẽ cùng bạn tìm hiểu từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán qua “Tình huống về giới thiệu phòng kế toán trong tiếng anh” nhé!

Tinh-huong-ve-gioi-thieu-phong-ke-toan-trong-tieng-anh

Tình huống về giới thiệu phòng kế toán trong tiếng anh

Secretary: Mr Martens will be with you in a moment. He’s just finishing a phone call.

Ông Martens sẽ đến gặp anh trong ít phút nữa. Ông ấy vừa kết thúc một cuộc điện thoại.

Micheal: Thank you.

Cảm ơn cô.

Secretary: Would you like some coffee?

Anh có muốn dùng một chút cafe không?

Micheal: Yes, that would be great. Milk and no sugar, please.

Vâng, vậy thì tốt quá. Vui lòng cho tôi thêm sữa và không cho đường nhé.

Secretary: Here you are.

Của anh đây.

Michael: Thank you. Is this the whole department?

Cảm ơn cô. Đây là toàn bộ các bộ phận đúng không?

Secrectary: No, no, not at all. On this floor we have the trainee accountants and the bookkeepers.

Không, không, không phải toàn bộ. Ở tầng này chúng tôi có các kế toán thực tập và kế toán hạch toán.

Micheal: Uhm. And does everyone work in the open-plan area?

Và mọi người làm việc trong khu vực không vách ngăn đúng không?

Secretary: No, some of the managers have individual offices. The two big offices on the left are for the company treasurer and for our senior tax accountant. The offices on the right are for our cost accountant and for our budget manager.

Không, một vài người quản lý có phòng làm việc riêng. Hai phòng làm việc lớn bên trái là của kế toán trưởng công ty và chuyên viên kế toán thuế của chúng tôi. Văn phòng bên phải dành cho kế toán chi phí và quản lý ngân sách của chúng tôi.

Micheal: And the office in the corner of the open-plan area?

Và văn phòng ở góc của khu vực không vách ngăn thì sao?

Secretary: That’s used by our back-office manager.

Nơi đó được sử dụng bởi quản lý bộ phận văn phòng của chúng tôi.

Micheal: And you have offices downstairs as well?

Và các cô cũng có văn phòng ở tầng dưới đúng không?

Secretary: Yes, that’s correct. Downstairs are the internal auditors and at the moment we have a team of external auditors. They are in one of the conference rooms at the end of the corridor.

Đúng, đúng vậy. Tầng dưới có các kiểm soát viên nội bộ và hiện tại chúng tôi có một nhóm kiểm soát viên ngoài nữa. Họ đang ở một trong những phòng hội nghị ở cuối hành lang.

Micheal: I see.

Tôi hiểu rồi.

Bộ phận kế toán có rất nhiều nhân viên có liên quan với nhau. Mỗi bộ phận có nhiệm vụ khác nhau nhưng đều nhằm kiểm soát và hỗ trợ hoạt động kinh doanh tốt nhất cho công ty. Tình huống về giới thiệu phòng kế toán trong tiếng anh khá phổ biến khi giới thiệu với khách hàng về cơ cấu của công ty bạn.

Bạn hãy tiếp tục đón xem và học tiếng anh chuyên ngành kế toán với Aroma – Tiếng anh cho người đi làm nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *