Tình huống để lại lời nhắn – Tiếng anh giao tiếp cơ bản


Khi thực hiện các cuộc gọi, nhiều lúc người nhận điện không phải là người bạn cần gặp. trong tình huống đó bạn sẽ làm gì? Để lại lời nhắn hay gọi lại sau? Aroma sẽ cùng bạn nghe tình huống để lại lời nhắn – Tiếng anh giao tiếp cơ bản và hỗ trợ bạn tự học anh văn giao tiếp một cách tốt nhất nhé!

Tinh-huong-de-lai-loi-nhan-tieng-anh-giao-tiep-co-ban

Tình huống để lại lời nhắn – Tiếng anh giao tiếp cơ bản

Dialogue 1: Would you care to leave a message?

Stortline: John made a phone call to Mr. Brown’s office. Unfortunately, he had already left…

Tình huống: John gọi điện thoại đến văn phòng ông Brown. Thật không may, ông ấy vừa rời đi …

John: Hello, may I speak to Mr Brown?

Xin chào, tôi có thể nói chuyện với ông Brown không?

Secretary: He just left.

Ông ấy vừa rời khỏi đây rồi ạ.

John: When do you expect him back?

Cô có biết khi nào ông ấy quay lại không?

Secretary: I’m sory, but he’s gone for the day. Would you care to leave a message?

Tôi rất tiếc, nhưng ông ấy đi cả ngày. Anh có muốn gửi lại lời nhắn không?

John: Could you tell him that John Smith called and have him call me back tomorrow?

Cô vui lòng nói với ông ấy rằng John Smith đã gọi điện và nhờ ông ấy gọi lại cho tôi vào ngày mai được không?

Secretary: Sure: May I have your phone number?

Chắc chắn rồi. Tôi có thể biết số điện thoại của anh không?

John: I think he has my number.

Tôi nghĩ ông ấy có số điện thoại của tôi rồi.

Secretary: Thank you, Mr Smith. I’ll tell him you called.

Cảm ơn anh Smith. Tôi sẽ nói với ông ấy rằng anh đã gọi.

John: Thanks!

Cảm ơn cô!

Dialogue 2: Would you like to leave a message?

Storyline: Joe made a phone call to Mr Smith. Unfortunately, he was on lunch break at the moment…

Tình huống: Joe có một cuộc điện thoại cho ông Smith. Không may, ông ấy đang đi ăn trưa…

Joe: Hello. May I speak to Mr John Smith?

Xin chào. Tôi có thể nói chuyện với ông John Smith được không?

Secretary: Hello. I’m sorry. He’s go out to lunch. Would you like to leave a message?

Xin chào anh. Tôi rất tiếc. Ông ấy đã ra ngoài ăn trưa rồi. Anh có muốn để lại lời nhắn không?

Joe: What time do you expect him back?

Cô có biết mấy giờ ông ấy quay lại không?

Secretary: Mr Smith should be back in half an hour.

Ông Smith sẽ quay lại vào một tiếng rưỡi nữa.

Joe: Thank you! I’ll try back later.

Cảm ơn cô! Tôi sẽ gọi lại sau.

Dialogue 3: There’s call for you.

Storyline: Stanley is busy making some copies when a call come in for him. Stanley’s colleague, Timothy answers the phone and puts that person on hold…

Tình huống: Stanley đang bận photo một số giấy tờ khi có một cuộc điện thoại gọi đến cho anh ấy. Đồng nghiệp của Stanley, Timothy trả lời và giữ máy cuộc gọi đó…

Timothy: Stanley, there’s a Mr Miller on the phone who wants to talk to you.

Stanley, có một người tên là Miller gọi điện muốn nói chuyện với anh đấy.

Stanley: I’m busy at the moment. Can you ask him to hold? Tell him I’ll talk with him in a few seconds.

Lúc này tôi đang bận. Anh vui lòng đề nghị cậu ấy giữ máy được không? Nói với anh ấy tôi sẽ nói chuyện với anh ấy trong một vài giây nữa thôi.

Timothy: Sure. He’s on line 2.

Chắc chắn rồi. Anh ấy ở đường dây số 2 nhé.

Stanley: Thanks, Timothy!

Cảm ơn anh, Timothy!

Dialogue 4: Let’s me get back to you in a few minutes.

Storyline: Jose asked Pamela if she was available to attend a meeting on Friday…

Tình huống: Jose hỏi Pamela liệu cô ấy có thể tham dự cuộc họp vào thứ sáu…

Jose: Pamela, can you come to a meeting on Friday?

Pamella, cô có thể đến cuộc họp vào thứ sáu này được không?

Pamella: I’m not sure. Let me check my schedule. What time are you having it?

Tôi không chắc nữa. Để tôi kiểm tra kế hoạch làm việc nhé. Anh định tổ chức cuộc họp lúc mấy giờ?

Jose: We’re planning on having it around noon.

Chúng tôi có kế hoạch tổ chức trong vòng buổi chiều.

Pamella: Let me get back to you in a few minutes.

Tôi sẽ gọi lại cho bạn trong vài phút nữa.

Jose: Sure! If I’m not in, could tyou leave a masage on my answering machine?

Chắc chắn rồi! Nếu tôi không ở đây, cô vui lòng để lại lời nhắn trên máy trả lời tự động nhé?

Pamella: Sure thing!

Được thôi!

Trong tình huống để lại lời nhắn – Tiếng anh giao tiếp cơ bản, bạn thấy cách xử lý tình huống của mỗi nhân vật đều khác nhau tùy thuộc vào thời gian có thể tiếp nhận cuộc gọi của người cần gặp. Bạn cũng nên linh hoạt trong các tình huống tương tự tùy thuộc vào tính chất của cuộc gặp nhé.

Aroma mời bạn tiếp tục tìm hiểu với các tình huống trong tài liệu học tiếng anh giao tiếp cơ bản ở các bài sắp tới!

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *