Tình huống hỗ trợ khách hàng qua điện thoại – Tiếng anh cơ khí (P2)


Lần trước chúng ta đã học xong bài “Tình huống hỗ trợ khách hàng qua điện thoại – Tiếng anh cơ khí (P1)”, bà Roj chưa được hỗ trợ xong. Hôm nay, Cathy sẽ tiếp tục hỗ trợ cho vấn đề của bà ấy. Bạn hãy cùng học tiếp tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật cơ khí với Aroma – Tiếng anh cho người đi làm nhé!

Tinh-huong-ho-tro-khach-hang-qua-dien-thoai-tieng-anh-co-khi-p2

Tình huống hỗ trợ khách hàng qua điện thoại – Tiếng anh cơ khí (P2)

Cathy: Okay! Based on our test results, it shows here that you are not getting any DSL signal. That’s why you can’t get online or check your email. We can actually fix this problem over the phone but I will need to walk you through on some steps. Would that be okay?

Được ạ! Theo kết quả kiểm tra của chúng tôi, điều này cho thấy chị không nhận được bất kỳ tín hiệu DSL nào. Đó là lý do tại sao chị không thể truy cập hoặc kiểm tra thư điện tử. Chúng tôi thực sự có thể khắc phục vấn đề này qua điện thoại nhưng tôi sẽ cần phải hướng dẫn chị qua một số bước. Liệu điều đó có được không ạ?

Ms Roj: I’ve gone through the steps, belive me I’ve checked everything before calling you.

Tôi làm một số bước rồi, tin tôi đi, tôi đã kiểm tra mọi thứ trước khi gọi cho cô.

Cathy: Oh! That’s good then, but can you atleast check for me which light are lit up on your modem?

Ồ! Thật tốt, nhưng chị có thể kiểm tra cho tôi ánh sáng các đèn trên modem được không?

Ms Roj: Okay! Fine. I have the power and ethernet light seen on my modem but the third light is flashing red. Which is the DSL light? Are you happy now?

Được thôi. Tôi thấy đèn power và ethernet vẫn sáng trên modem nhưng đèn thứ ba nháy đỏ. Cái nào là đèn DSL? Cô đã vui chưa?

Cathy: Thank you for your patience Ma’am. As you could notice, the DSL light is flashing red on the modem. That means that you are not getting any DSL signal. The good thing is based on our initial test results here, we don’t have any network problem or outages in your area. That means we might be able to fix problem over the phone.

Cảm ơn sự kiên nhẫn của chị. Như chị đã thông báo, đèn DSL đang nháy đỏ trên modem. Điều đó có nghĩa chị không nhận được tín hiệu DSL. Điều tốt là dựa trên kết quả kiểm tra ban đầu của chúng tôi tại đây, chúng tôi không có bất kỳ vấn đề mạng hoặc mất điện trong khu vực của chị. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể khắc phục vấn đề qua điện thoại.

Ms Roj: Well, that’s good then. I’ll be a happy camper.

Thật tốt. Tôi thật hạnh phúc.

Cathy: You might have already checked on it but since we have DSL light flashing red on your modem. It’s telling you right away they there could be something wrong in your DSL line. If the Gray phonecord at the back part of the modem.

Chị có thể đã kiểm tra xong nhưng vì chúng tôi có đèn DSL nháy đỏ trên modem. Điều đó nói với chị ngay rằng có thể có gì đó sai trong đường DSL của bạn. Liệu dây nối điện thoại màu xám có ở phía sau của modem.

Ms Roj: It’s right behind my desk. Do you want me to crawl down on the floor again?

Nó ở phía sau bàn của tôi. Cô có muốn tôi cúi xuống sàn một lần nữa không?

Cathy: Well, if I sent someone out and they will found out that there’s just a lose phonecord then, you will get charge for the dispatched. So we want to resolved the problem over the phone. So we could avoid this. It would also save your time, that’s all we need to check.

Ồ, nếu tôi cử ai đó đến và họ tìm thấy ở đó mất dây nối điện thoại, chị sẽ thanh toán phí cho người được cử xuống đấy. Vì vậy chúng tôi muốn giải quyết vấn đề qua điện thoại. Từ đó, chúng tôi cũng tránh được điều này. Nó cũng tiết kiệm thời gian của chị, vì tất cả điều đó chúng tôi cần kiểm tra.

Ms Roj: Okay! But this is the last time that I’ll do. Don’t hang up!

Được rồi! Nhưng đây là lần cuối tôi làm đấy. Đừng gác máy!

Cathy: Okay! Don’t worry Ma’am, I won’t hang up on you.

Được ạ! Chị đừng lo, tôi sẽ không gác máy đâu.

Ms Roj: Oh my Goodness! The gray phonecord was just lose. Let me plugged that in. Oh my, there is now a steady green light in the DSL light in the modem. Let me just try now the internet!

Ôi trời ơi! Dây nối điện thoại màu xám tuột mất rồi. Để tôi cắm lại. Ôi trời, giờ thì có đèn DSL màu xanh trên modem rồi. Để tôi thử truy cập mạng nhé!

Cathy: Wow! That’s good to know, Ms Smith. Let’s just see if you can now get online before we hang up. Could you try one or two more websites?

Ồ! Thật vui khi nghe điều đó, chị Smith. Chúng ta hãy cùng xem liệu chị có truy cập được không trước khi chúng ta gác máy. Chị có thể truy cập một, hai hoặc nhiều hơn nữa các website không?

Ms Roj: Wait a munite! Cathy! You are miracle worker! Thank you so much! It got me now in my new homepage and email.

Chờ một chút! Cathy! Cô là một nhân viên tài ba. Cảm ơn cô rất nhiều!  Bây giờ tôi vào được trang chủ mới và email của tôi rồi.

Cathy: No! You did a great job! I was jusst giving you the steps. You did the great job today Ma’am. But do you have any more questions or other more concerns?

Không phải đâu! Chị làm rất tốt đấy! Tôi chỉ hướng dẫn chị các bước thôi. Hôm nay chị đã làm rất tốt. Nhưng chị có thêm câu hỏi hoặc vấn đề gì không ạ?

Ms Roj: No, I feel so stupid for calling you about this but I surely appreciate your time and patience.

Không, tôi cảm thất thật ngốc khi gọi cho cô vì điều này nhưng tôi rất ấn tượng về thời gian và sự kiên nhẫn của cô.

Cathy: You are so welcome! We are open 24/7 just in case that you will need our help again. And again my name is Cathy. We do value your business and thank you so much!

Không vấn đề gì ạ! Chúng tôi làm việc 24/7, trong trường hợp chị cần sự giúp đỡ của chúng tôi nữa. Và một lần nữa tên tôi là Cathy. Chung tôi mang đến giá trị cho doanh nghiệp của chị và cảm ơn chị rất nhiều!

Vậy là bà Roj đã được hỗ trợ nhiệt tình và giải quyết vấn đề đang gặp phải tại “Tình huống hỗ trợ khách hàng qua điện thoại – Tiếng anh cơ khí (P2)” rồi, bạn có thán phục tài năng và sự kiên nhẫn của Cathy dù có đôi lúc khách hàng mất bình tĩnh?

Bạn hãy tiếp tục đón xem các bài học tiếng anh chuyên ngành cơ khí cùng Aroma nhé! Và nếu bạn muốn được tư vấn miễn phí cho lộ trình học tiếng anh hiệu quả, hãy đăng ký vào bảng phía dưới nhé:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *