Các khoản doanh thu – Tài liệu tiếng anh chuyên ngành kế toán (P5)


 

Mục đích cuối cùng của sản xuất kinh doanh là lợi nhuận. Điều này liên quan mật thiết với các khoản doanh thu, thu nhập khác và chi phí sản xuất kinh doanh. Doanh thu của doanh nghiệp hình thành từ rất nhiều khoản. Hôm nay, Aroma – Tiếng anh cho người đi làm sẽ cùng bạn xem xét các khoản doanh thu – Tài liệu tiếng anh chuyên ngành kế toán (P5). Đây sẽ là kiến thức từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán cần thiết để bạn học hỏi!

Cac-khoan-doanh-thu-tai-lieu-tieng-anh-chuyen-nganh-ke-toan-p5

Các khoản doanh thu – Tài liệu tiếng anh chuyên ngành kế toán (P5)

Trong bảng cân đối kế toán, các khoản doanh thu thường phát sinh trong kinh doanh như: bán hàng cho khách hàng, cho nhân viên nội bộ, cung cấp dịch vụ… sẽ được thể hiện ở tài khoản loại 5. Bên cạnh đó, các khoản thu được từ hoạt động đầu tư tài chính cũng được theo dõi trong hệ thống tài khoản của bảng cân đối kế toán. Chi tiết các tài khoản loại 5 như sau:

LOẠI 5: DOANH THU – REVENUE

511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Chi tiết theo yêu cầu quản lý):  Sales

5111 – Doanh thu bán hàng hóa: Goods sale

5112 – Doanh thu bán các thành phẩm: Finished product sale

5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ (áp dụng khi có bán hàng nội bộ): Services sale

5114 – Doanh thu trợ cấp, trợ giá: Subsidization sale

5117 – Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư: Investment real estate sale

512 – Doanh thu bán hàng nội bộ: Internal gross sales

5121 – Doanh thu bán hàng hoá: Goods sale

5122 – Doanh thu bán các thành phẩm: Finished product sale

5123 – Doanh thu cung cấp dịch vụ: Services sale

515 – Doanh thu hoạt động tài chính: Financial activities income

521 – Chiết khấu thương mại: Sale discount

531 – Hàng bán bị trả lại: Sale returns

532 – Giảm giá bán hàng: Devaluation of sale

LOẠI 7: THU NHẬP KHÁC – OTHER INCOME

711 – Thu nhập khác: Other income

Các khoản thu nhập khác thường được ghi nhận trong các trường hợp phát sinh doanh thu bất thường: bán tài sản, các khoản tiền nhận từ phạt hợp đồng, bồi thường, thu tiền từ các khoản nợ khó đòi… Trong các khoản doanh thu – Tài liệu tiếng anh chuyên ngành kế toán (P5), khoản mục loại 7 có sự đặc biệt do phát sinh bất thường nhưng cần được lưu ý.

Doanh nghiệp thường chú trọng theo dõi và mong muốn các khoản mục loại 5 đạt con số ngày càng lớn thể hiện sự tăng trưởng doanh thu qua các thời kỳ. Tuy nhiên, bạn cũng cần theo dõi các chỉ số khác để có sự đánh giá chân thực và chính xác hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Aroma sẽ cung cấp các thông tin tài liệu tiếng anh chuyên ngành kế toán về chi phí và tài sản ngoại bảng trong bài tiếp theo để bạn theo dõi và áp dụng trong bảng cân đối kế toán nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *