Tình huống yêu cầu dịch vụ – Tiếng anh giao tiếp cấp tốc!


Khi bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ, bạn có thể yêu cầu qua tổng đài việc cài đặt các dịch vụ mới, thay đổi dịch vụ hoặc hủy dịch vụ đang dùng. Hôm nay, Arom sẽ cùng bạn học tiếng anh giao tiếp với Tình huống yêu cầu dịch vụ – Tiếng anh giao tiếp cấp tốc! Bạn hãy cùng học nhé!

Tinh-huong-yeu-cau-dich-vu-tieng-anh-giao-tiep-cap-toc

Tình huống yêu cầu dịch vụ – Tiếng anh giao tiếp cấp tốc!

Dialogue 1

Storyline: Dave makes a phone call to the telephone company requesting phone service…

Tình huống: Dave thực hiện một cuộc điện thoại đến công ty điện thoại yêu cầu dịch vụ…

Operatior: Pacific Bell. May I have you?

Công ty điện thoại Pacific xin nghe. Tôi có thể giúp gì cho anh chị ạ?

Dave: Yes, I’d like to set up a telephone sevice, please.

Vâng, tôi muốn cài đặt dịch vụ điện thoại.

Operator: Do you presently have service?

Anh có đang sử dụng dịch vụ hiện tại không ạ?

Dave: No, this is new.

Không, tôi là khách hàng mới.

Operator: All right! I’ll connect you with our customer service department. Please hold!

Được ạ. Tôi sẽ kết nối anh với bộ phận dịch vụ khách hàng. Anh vui lòng giữ máy nhé!

Dave: Thanks!

Cảm ơn cô!

Dialogue 2:

Storyline: Sean makes a phone call to the phone company requesting telephone service….

Tình huống: Sean thực hiện một cuộc gọi đến công ty điện thoại yêu cầu dịch vụ…

Sean: I’d like to have a phone installed,please.

Tôi muốn có một chiếc điện thoại thay thế.

Customer Service: May I have your name and adress, please?

Tôi có thể biết tên và địa chỉ của anh không ạ?

Sean: Sure. My name is Sean Kobuk. K-O-B-L-U-K. My address is 1600 lowa Avenue, Apartment 16.

Tên tôi là Sean Kobuk. K-O-B-L-U-K. Địa chỉ của tôi là căn hộ số 16 số nhà 1600 Avenue.

Customer Service: May I have your date of birth and your social sercurity number, please?

Tôi có thể biết ngày sinh và số bảo hiểm xã hội của anh không?

Sean: Sure! My date of birth is June 11, 1980. My social security number is 554-66-9980.

Chắc chắn rồi. Ngày sinh của tôi là 11 tháng 6 năm 1980. Số bảo hiểm xã hội của tôi là 554-66-9980

Customer Service: Thank you very much! The earliest day for connection is this Friday. Is that okay?

Cảm ơn anh nhiều! Ngày sớm nhất để kết nối là thứ sáu này. Như vậy có được không ạ?

Sean: That is fine! Thank you a lot!

Vậy thì tốt. Cảm ơn cô rất nhiều!

Customer Service: Thank you very much, Mr. Kobluk. Have a nice day!

Cảm ơn anh rất nhiều, anh Kobluk. Chúc anh một ngày tốt lành!

Dialogue 3:

Storyline: Jefferey is moving to another city. He makes a phone call to the telephone company, requesting his phone be disconnected…

Tình huống: Jefferey chuyển đến thành phố khác. Anh ta gọi đến công ty điện thoại, yêu cầu ngắt kết nối điện thoại…

Customer Service: Pacific Bell. May I help you?

Công ty điện thoại Pacific xin nghe. Tôi có thể giúp gì cho anh chị ạ?

Jefferey: I’d like to have my phone disconnected.

Tôi muốn ngắt kết nối điện thoại của tôi.

Customer Service: May I ask why?

Tôi có thể biết lý do được không ạ?

Jefferey: Well, I’m graduated and I am moving to California for a new job there.

Ồ, tôi đã tốt nghiệp và tôi sẽ chuyển đến California cho công việc mới ở đó.

Customer Service: Congratulations!

Chúc mừng anh!

Jefferey: Thank you!

Cảm ơn cô!

Customer Service: All right. May I have your phone number please?

Vậy được ạ. Tôi có thể xin số điện thoại của anh không?

Jefferey: Sure. My phone number is 377-765-8769.

Chắc chắn rồi. Số điện thoại của tôi là 377-765-8769.

Customer Service: And the name on the account, please?

Và tên tài khoản của anh nữa ạ?

Jefferey: My name is Jefferey Schaefer.

Tên tôi là Jefferey Schaefer.

Customer Service: For security purpose, Mr. Schaefer, may I have your date of birth, please?

Vì mục đích bảo mật thông tin, anh Schaefer, anh vui lòng cung cấp ngày sinh ạ?

Jefferey: It’s June 5, 1978.

Ngày 5 tháng 6 năm 1978.

Customer Service: Thank you. Now, when would you like it to be disconnected?

Cảm ơn. Vậy khi nào anh muốn ngắt dịch vụ?

Jefferey: Tomorrow by 5:00 PM.

Lúc 5 giờ chiều mai.

Customer Service: Sure. The telephone will be disconnected at 5.00 PM tomorrow.

Được ạ. Điện thoại sẽ ngắt kết nối lúc 5 giờ chiều mai ạ.

Với Tình huống yêu cầu dịch vụ – Tiếng anh giao tiếp cấp tốc!, bạn sẽ áp dụng để yêu cầu và thực hiện các dịch vụ cần thiết qua tổng đài một cách nhanh chóng và thuận tiện. Bạn hãy nhớ bảo mật thông tin của mình nhé.

Chúc bạn sở hữu tài liệu học tiếng anh giao tiếp cấp tốc hữu ích nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *