Hội thoại tiếng anh chủ đề kế toán thuế giúp học tiếng anh hiệu quả


Trong bài viết ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới đọc giả một video hội thoại tiếng anh chủ đề kế toán thuế vô cùng ngắn gọn và đơn giản, giúp am hiểu thêm về chuyên ngành kế toán và cách giao tiếp tiếng anh khi nói về chuyên ngành này. Mời đọc giả cùng chúng tôi theo dõi video và bài viết dưới đây.

tieng-anh-ke-toan-thue

Hội thoại tiếng anh chủ đề kế toán thuế

I need to find a new job — Tớ cần kiếm một công việc mới

You should try to find an accounting job — Cậu nên thử tìm một công việc liên quan đến kế toán.

What would I do in accounting? — Vậy công việc kế toán làm làm những gì vậy?

An accounting is responsible for analyzing and communicating financial information. — công việc kế toán là có trách nhiệm với việc phân tích và liên kết các thông tin tài chính.

I am very good with numbers and money matters. — Tôi rất gỏi trong các công việc liên quan đến con số và tiền bạc.

Accounting would be a great new career for you. — Kế toán sẽ là một sự nghiệp mới và tốt cho cậud dó.

What kinds of accounting jobs are available? –— loại hình kế toán nào hiện tại đang có tiền năng công việc nhỉ.

You could work for a company, for an individual, or even for the government. — Bạn có thể làm việc cho công ty, cho các cá nhân, hoặc là làm việc cho chính phủ.

Are there specific accountant positions? — Có vị trí kế toán viên cụ thể nào đang còn trống không nhỉ.

The four main positions are public accounting, management accounting, and internal auditing — Có bốn vị trí kế toán chính là kế toán công, kế toán quản trị và kiểm toán nội bộ.

What does a public account do? — kế toán công là làm gì vậy

Public accountants perform a wide range of duties including auditing, consulting activities and taxes. — Kế toán công là thực hiện nhiều nhiệm vụ bao gồm kiểm toán, tư vấn và thuế.

I have no interest in doing taxes — Tớ không thích làm việc với thuế má

A public accountant can also offer advice in certain areas or specialize in forensic accounting. — Một kế toán công cũng có thể đưa ra các lời khuyên trong một số lĩnh vực hoặc chuyên về kế toán pháp luật

What is forensic accounting — kế toán luật pháp là gì vậy

It is the investigation and interpretation of criminal financial transactions. — Đó là việc điều tra và giải thích các giao dịch tài chính hình sự.

So I would be looking into money laundering, embezzlement and fraud. — Vậy là, tôi sẽ tìm ra các vấn đề như rửa tiền, biển thủ và gian lận.

Exactly, as well as working closely with law enforcement and serving as a witness if a case goes to trial.  —- Chính xác, cũng như làm việc chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật và làm nhân chứng nếu một vụ án được đưa ra xét xử.

I do not want to be involved in all of that. — Tớ không muốn liên quan đến mấy cái đó đâu.

Well, then you can look into being a management accountant — vậy cậu có thể tìm một công việc quản lý kế toán,

What is their specialty? — chuyên ngành đó là làm gì vậy

Management accountants record and analyze the financial information of the companies they work for. — Quản lý kế toán ghi lại và phân tích thông tin tài chính của các công ty mà họ làm việc.

So they are primarily responsible for budgeting and cost management. — Vậy là họ sẽ có trách nhiệm chính với công quỹ và quản lý chi tiêu đúng không.

Yes, and there are also government accountants.-— và họ còn làm việc với kế toán công nữa.

I assume they are responsile for the records of government agencies. –— Tôi cho rằng họ chịu trách nhiệm về hồ sơ của các cơ quan chính phủ.

Correct. And internal auditors are used by a company to check for mismanagement, waste, or fraud. — Chính xác. Và kiểm toán viên nội bộ sẽ làm việc cho một công ty để kiểm tra việc quản lý kém, lãng phí hoặc gian lận

Well, the management accountant sounds the most interesting to me. — vậy nghe về việc quản lý kế toán là thích hợp nhất với tớ rồi.

Then you should definitely look into it some more. — Vậy cậu chắc chắn nên tìm hiểm thêm về nó đi.

Trên đây là video điển hình về chuyên ngành kế toán có chứa hội thoại chủ đề tiếng anh chuyên ngành kế toán thuế mà tôi hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc học tập chuyên ngành này.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *